Naar de inhoud

Sliedrecht heeft Antwoord

Afval en reiniging

Voor informatie over afval en reiniging kunt u contact opnemen met de afdeling Plantsoenen en Reiniging van de gemeente, telefoon (0184) 495 937 of e-mail gemeente@sliedrecht.nl. Op deze pagina vindt u informatie over:  

Afvalinzameling en -verwijdering

De afdeling Plantsoenen en Reiniging van de gemeente Sliedrecht is verantwoordelijk voor het inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval. Het huishoudelijk afval wordt in Sliedrecht gescheiden ingezameld. Alle huishoudens, met uitzondering van de hoogbouw, zijn voorzien van groene en grijze (mini)containers en blauwe papiercontainers. Ook het plastic verpakkingsafval wordt gescheiden ingezameld.

Groene, grijze en blauwe container

De groene container is bestemd voor het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval), de grijze container voor restafval en de blauwe container voor oud papier. De containers behoren bij de woning en moeten dus bij verhuizing worden achtergelaten. De containers moeten op de dag van inzameling tussen 05.00 uur en 07.30 uur met de handgrepen naar de kant van de weg op de verzamelplaatsen worden aangeboden. Zo spoedig mogelijk na het legen moeten de containers weer opgehaald worden. Dit om vervuiling en overlast te voorkomen. Los afval mag u niet aanbieden, dit wordt door de inzameldienst niet meegenomen.

Containers bij hoogbouw

Voor bewoners in de hoogbouw zijn in hun omgeving wijkcontainers geplaatst. In deze containers mag geen grofvuil gestort worden. Ook mogen deze containers niet gebruikt worden door omwonenden die hun eigen minicontainers hebben.

Afhaaldata (Afvalwijzer)

De afvalwijzer met de afhaaldata van de grijze, groene en blauwe container wordt aan het begin van elk jaar huis-aan-huis verspreid. De afvalwijzer kunt u ook downloaden: 
PDF-bestandAfvalwijzer 
Op deze afvalwijzer staan ook de data genoemd voor het afhalen van oud papier en plastic. Afwijkende data, i.v.m. bijvoorbeeld feestdagen, worden gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in Het Kompas en op deze website.


Afvalpreventie en -scheiding (Afval ABC)

Ook in Sliedrecht wordt veel afval geproduceerd. De verwerking van dit afval gebeurt in een verbrandingsinstallatie, waarbij schadelijke stoffen in het milieu vrijkomen. Hoe meer afval er geproduceerd wordt, hoe groter de milieubelasting. Als inwoner van Sliedrecht kan men bijdragen aan een beter milieu door het afval te scheiden. Alles wat kan worden hergebruikt hoeft niet te worden verbrand. Let ook bij het kopen van producten op de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die gebruikt is. Hiermee wordt niet alleen de hoeveelheid afval beperkt, maar ook de hoeveelheid benodigde grondstoffen. 

Raadpleeg eventueel ook de Afvalscheidingswijzer en gooi het afval in de juiste bak. Dan helpt u grondstoffen en energie te besparen: www.afvalscheidingswijzer.nl.  

Milieupark (gemeentewerf)

Op de gemeentewerf, Lelystraat 111, is voor de Sliedrechtse huishoudens een Milieupark ingericht. Bij het aanbieden van afval op het Milieupark moet u zich kunnen identificeren als inwoner van Sliedrecht. Dit kan door middel van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Het Milieupark is uitsluitend bestemd voor huishoudens. Bedrijven kunnen op het Milieupark geen afval aanbieden.
De openingstijden van het Milieupark zijn:
maandag - vrijdag: 09.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur.
zaterdag:              09.00 - 13.00 uur.


Afvalstoffenheffing

Voor het inzamelen en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen wordt een gemeentelijke belasting, de afvalstoffenheffing, geheven. Deze belasting wordt geheven van degene die gebruik maakt van een perceel waar de gemeente de verplichting heeft huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen en te verwijderen. Meer over deze heffing is te lezen in het Digitaal Loket.

Plastic verpakkingsafval (gratis zakken)

Sliedrecht haalt vanaf november 2009 plastic verpakkingsmateriaal eens in de vier weken gescheiden op. De gemeente sluit hiermee aan op de landelijke campagne "Plastic Heroes". Meer informatie over de gescheiden inzameling van kunstof verpakkingsmateriaal is te vinden op de website www.plasticheroes.nl . Het plastic verpakkingsafval wordt uitsluitend opgehaald in de daarvoor bestemde zakken. De zakken worden één keer per vier weken gratis huis-aan-huis opgehaald tussen 07.30 uur en 16.00 uur.
Plastic zakken voor de gescheiden inzameling van plastic afval zijn gratis verkrijgbaar bij:

  • Gemeentekantoor, Industrieweg 11
  • Milieupark, Lelystraat 111
  • Kringloopwinkel Sliedrecht, Rivierdijk 677a
  • de supermarkten in Sliedrecht
Gemeente Sliedrecht  Postbus 16  3360 AA Sliedrecht  gemeente@sliedrecht.nl  tel. 14 0184