Begroting

Wat gaan we doen in 2023? En hoeveel kost dat?

In de begroting staat wat de gemeente precies gaat doen in het komende jaar. En hoeveel geld we hieraan besteden. De begroting is een belangrijke stap in de uitvoering van de kadernota.

De begroting 2023 is in meerdere opzichten een uniek document omdat dit de eerste begroting is die door het college aan de raad wordt aangeboden tijdens deze nieuwe raadsperiode. De begroting bevat een nieuwe programma-indeling. Per programma zijn de producten ingedeeld, waarvan de activiteiten een logisch geheel vormen en bijdragen aan de doelstellingen van het betreffende programma. Tevens is per programma één van de kernopgaven opgenomen, zoals die zijn opgenomen in het collegewerkprogramma 2023-2026.

Programma 1 – Samenleving

Onze visie

In Sliedrecht is de samenleving veilig en inclusief. Er zijn sterke verbindingen en de tolerantie is groot. Iedereen doet mee naar vermogen en niemand valt tussen wal en schip.

Het sociaal domein is nog volop in ontwikkeling. We hebben de afgelopen jaren – in lijn met de uitgangspunten van de sociale visie en onze ambities uit Koers 2030 - geïnvesteerd in een stevige sociale structuur en de positie van het Bonkelaarhuis verstevigd. Daarnaast investeerden en investeren we in een sterke, veilige en gezonde leefomgeving. We investeren verder in sterke signalering en het opvolgen daarvan. Daardoor kunnen we tijdig passende ondersteuning bieden, waarbij we inzetten op 'normaliseren' in plaats van problematiseren van het 'gewone leven'. We zetten altijd in op preventie, de kracht van netwerken en algemene voorzieningen en zo geven we vorm aan de gewenste transformatie binnen het sociaal domein. We hebben inmiddels een sterke basis met een krachtige informele sociale structuur. Onze inzet blijft gericht op het verbinden, versterken en bekend maken van de voorzieningen, activiteiten en initiatieven. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor ontwikkeling. Daarom geven we samen met onze ketenpartners invulling aan deze basisvoorwaarde en werken we aan uitdagingen als jeugdoverlast, drugsoverlast en ondermijning. We investeren daarmee continu in een integrale veiligheidsaanpak.

Programma 2 – Economie, onderwijs, sport en cultuur

Onze visie

Sliedrecht is een ondernemersdorp pur sang met een karakteristiek ondernemersklimaat. De bedrijven(terreinen) zijn vitaal en het centrum is levendig.

Het programma Economie, onderwijs, sport en cultuur gaat over alle beleidsvelden van onze gemeente die betrekking hebben op werken, bedrijvigheid en vestigingsklimaat. Binnen dit programma hanteren we twee hoofdonderdelen: economie enerzijds en onderwijs en arbeidsmarkt anderzijds. We werken daarbij primair aan de kernopgave ‘ondernemend en betrokken Sliedrecht’, maar er zijn belangrijke raakvlakken met de kernopgave ‘ruimtelijke vernieuwing’.

Programma 3 – Ruimte

Onze visie

Sliedrecht heeft een aantrekkelijke ruimtelijke inrichting en er zijn meer en geschiktere woningen gebouwd. Sliedrecht is meer energie neutraal. Zo heeft de gemeente een aantal groene longen toegevoegd en daarmee de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Daarnaast kent Sliedrecht minder verkeersoverlast en is het in het verkeer veiliger geworden. De barrière van A15 en het spoor in de ontwikkeling van Sliedrecht is opgeheven. We zetten in op het stimuleren van fietsgebruik en fietsveiligheid.

Het programma Ruimte gaat over alle beleidsvelden van onze gemeente die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om woningbouw, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaar en verbonden, onderhoud openbare ruimte, afvalinzameling en gemeentelijk vastgoed. We zien de uitwerking van de kernopgave 'werk maken van ruimtelijke vernieuwing' uit de kadernota grotendeels hier terug.

Programma 4 – Bestuur en organisatie

Onze visie

Om slagvaardig te kunnen werken aan de kernopgaven, is de organisatie gericht op "samen realiseren in Sliedrecht". De gemeente werkt opgavegericht en wendbaar en werkt graag voor én samen met de inwoners aan de resultaten die voor de Sliedrechtse samenleving merkbaar zijn.

Programma 4 Bestuur en Organisatie omvat alle beleidsvelden van de gemeente Sliedrecht op het gebied van organisatie en bestuur. Vanuit programma 4 werken we daarmee primair aan de randvoorwaarde voor de kernopgaven: Een slagvaardige organisatie. De ambities zijn dat onze dienstverlening mensgericht, transparant, en helder is, dat we samen werken aan Koers 2030, en dat Sliedrecht een prettige, professionele, en flexibele organisatie heeft.

Programma 5 – Financiën van Sliedrecht

Onze visie

Om de inhoudelijke doelstellingen te kunnen realiseren en het gerealiseerde kwaliteitsniveau van de voorzieningen in stand te kunnen houden dienen de gemeentelijke financiën structureel in evenwicht te zijn.

Het hoofdstuk Financiën van Sliedrecht is geen programma zoals de eerste vier programma's. Het betreft de samenvoeging van de verplichte overzichten algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting. De ambitie is dat er in 2026 en verder sprake is van een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen.

 

Download hier de programmabegroting 2024

 infographic-begroting2024