Week 42

Omgevingsvergunningen 15 t/m 19 oktober 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een dakopbouw, Leeuweriksingel 4
  Datum ontvangst: 8 oktober 2018
 • Oprichten van een reclamezuil, waterberm thv Kubus 200
  Datum ontvangst: 8 oktober 2018
 • Het plaatsen van vier vlaggenmasten, Kweldamweg 8
  Datum ontvangst: 12 oktober 2018
 • Het kappen en aanplanten van bomen, Parallelweg 8a
  Datum ontvangst: 12 oktober 2018
 • Het vellen van 12 houtopstanden,  Benedenveer
  Datum ontvangst: 15 oktober 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Het kappen van een boom voor een inrit, Benedenveer 30

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het vergroten van een bestaande aanbouw, Stationsweg 221