Koers van de gemeente

Bekijk de koers voor de komende jaren?

De bestuurlijke ambities en uitdagingen van Sliedrecht

Sliedrecht is in ontwikkeling en beseft dat er verschillende opgaven zijn waar de gemeente voor staat. Te denken valt bijvoorbeeld aan een grote bouwopgave. Er wordt naar gestreefd om 2.500 woningen te gaan bouwen; dit is ongeveer 25% van het huidige aantal woningen. Dit vraagt om bestuurlijke daadkracht aangezien er nu duidelijke keuzes gemaakt zullen moeten worden. Met deze groeiambitie in de woningbouw zullen de voorzieningen ook mee moeten groeien. De sociale voorzieningen zijn momenteel goed op orde maar dit onderwerp vraagt permanente aandacht, zeker ook gezien de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van gemeenten.

De kern van de ontwikkeling waar Sliedrecht voor staat, kan omschreven worden als ‘kwaliteitsverbetering in de breedste zin van het woord’. Op het gebied van zorg, duurzaamheid, wonen en bereikbaarheid. Door deze kwaliteitsverbetering in zijn volle omvang na te streven, is de overtuiging dat dit uiteindelijk de zelfstandigheid van Sliedrecht zal waarborgen. Dit vraagt dan wel bestuurlijke daadkracht van alle partijen en een actieve rol van het college in de diverse overlegorganen. Van de burgemeester wordt verwacht dat zij hier actief aan bijdraagt, hierop overzicht houdt en bijstuurt op het proces en niet de inhoud.

Zoals ook in het coalitieakkoord staat beschreven, leven de inwoners in harmonie en met respect met elkaar samen, met ruimte voor principiële verschillen en waar mensen naar elkaar om kijken, waar iedereen welkom is en het goed wonen en ondernemen is.
Het is aan de nieuwe burgemeester om in het proces van groei en ontwikkeling deze kracht van en VOOR Sliedrecht te versterken.

De ambities van Sliedrecht vragen om samenwerking met alle betrokken regionale en provinciale partijen op alle relevante dossiers, zoals mobiliteit, economie, onderwijs en zorg.
Per onderwerp wordt in wisselende samenwerkingsverbanden samengewerkt. Van de burgemeester wordt een actieve rol gevraagd om de regionale samenwerking verder vorm te geven. De burgemeester kan in de regio een leidende rol nemen om zo VOOR Sliedrecht en de regio in te zetten op een duurzame ontwikkeling. Het uitgangspunt in deze samenwerkingen is voor Sliedrecht ‘gelijkwaardig partnerschap’.

 

Kadernota 2021

De kadernota 2021 zet de strategische koers uit voor de komende jaren. Wil de gemeente Sliedrecht de komende decennia verder kunnen, dan is het nodig om aan te geven wat de koers is en te bepalen  wat zijn de maatschappelijke opgaven en vraagstukken voor de komende jaren. Daarmee kijkt dit bestuur verder dan deze collegeperiode.

De afgelopen jaren heeft Sliedrecht interessante resultaten geboekt, zoals in het sociaal domein, in de samenwerking op de Kerkbuurt en in de eerste aanzetten voor de warmtetransitie. Maar ook is zichtbaar dat het de afgelopen jaren heeft ontbroken aan voortgang in vooral de fysieke projecten. De patronen die er van oudsher zijn in het bestuurlijk handelen lijken zich steeds te herhalen waardoor de voortgang  achterbleef op projecten. Voorbeelden zijn Burgemeester Winklerplein, Watertorenterrein en Sliedrecht Buiten.

Het bestuur wil de komende jaren vasthouden aan wat goed gaat, innoveren waar het kan en bijsturen waar nodig. Door koers te zetten richting 2030 gaat het bestuur aan de slag met een aantal ontwikkelopgaven. (1) Door ruimtelijke vernieuwing van idee naar plan en van tekentafel richting uitvoering te brengen. (2) Door nog meer in te zetten op een veilige en inclusieve samenleving. (3) Door het ondernemerschap en de betrokkenheid van onze burgers verder te versterken. En door (4) de slagvaardigheid van onze organisatie te verstevigen en (5) te zorgen voor financiële stabiliteit.

Dat doet zij samen met bouwers, ontwikkelaars en woningcorporaties. Samen met de maatschappelijke organisaties, kerken, sportverenigingen en andere organisaties. Samen met de ondernemers en inwoners. Samen met de buren. Door de koers te bepalen wordt samen gebouwd aan groei en ontwikkeling richting 2030!

Open hier de kadernota 2021