Profielschets

De gemeenteraad heeft een profielschets opgesteld. Bekijk hier de profielschets.

Sliedrecht zoekt een Burgemeester VOOR Sliedrecht 

(Waar zij/haar staat moet ook hij/hem gelezen worden).


Welkom in Sliedrecht

Verleden 

Sliedrecht heeft een geschiedenis van bijna 1000 jaar achter zich liggen en daar hechten Sliedrechters aan. Zij spreken dan ook van 'hun dorp'. Rond het jaar 1064 werd Slydregt voor het eerst genoemd. Het dorp lag aan de overzijde van de Beneden Merwede tegenover het huidige Sliedrecht. In 1421 sloeg het noodlot toe met de Sint Elisabethvloed. Slydregt werd weggevaagd. De overlevenden vluchtten naar de noordzijde waar het huidige Sliedrecht ontstond. Het dorp leefde van de visserij, vlasbewerking, touwslagerij en het snijden en drogen van biezen. En altijd was er de strijd tegen het water. De bekendheid als Baggerdorp ontstond pas na de komst van de stoommachines. Maar tot die tijd hadden de boeren zich al ontwikkeld als dijkwerkers. Zij waren verantwoordelijk voor de aanleg van de havens van Dordrecht. Rond 1600 ontstond het eerste baggerbedrijf in Sliedrecht. Rond 1860 nam de baggerindustrie een vlucht met de eerste stoombaggermolen van de bekendste Sliedrechter Adriaan Volker. In 1000 jaar groeide Sliedrecht uit tot wat het vandaag de dag is. Een economisch gezond dorp met ruim 25.000 inwoners en een oppervlakte van 14 km². 

Heden

Op dit moment ontmoet Sliedrecht haar eigen geografische grenzen. Het dorp ligt tussen de A15 en de Betuwelijn aan de noordzijde en de rivier de Beneden Merwede aan de zuidzijde. Westelijk van Sliedrecht ligt Papendrecht en oostelijk Hardinxveld-Giessendam. Deze geografische ligging is op dit moment mede bepalend voor de opgaven waar de gemeente Sliedrecht bestuurlijk voor staat. Zo is de verkeersontsluiting van Sliedrecht een van de vraagstukken die om visie vraagt. Deze visie heeft het bestuur vastgesteld in de Kadernota 2021.


Het dorp heeft een gezond economisch klimaat. Sliedrechters zijn echt ondernemers. Nog steeds zijn (van oorsprong) Sliedrechtse bedrijven mondiaal toonaangevend in de maritieme sector. Maar ook de zorg en de zakelijke dienstverlening zijn belangrijke sectoren. De Sliedrechtse bedrijven bieden werkgelegenheid aan niet alleen haar eigen inwoners. 
Sliedrechters houden van hun dorp en zijn er trots op. Al nemen zij het woord 'trots' zelf niet in de mond. Zij voelen zich verbonden met elkaar, even zo goed zijn de inwoners ook kritisch op elkaar en spreken dat ook uit. Ze zijn wars van opsmuk. 'Doe maar gewoon' lijkt het motto onder de inwoners. En als het nodig is gaan ze als een man voor elkaar staan en steunen zij elkaar. 


Sliedrecht kent een zeer rijk sport- en verenigingsleven. Zo wordt er volleybal gespeeld op hoog niveau maar ook turnen en voetbal kennen grote aantallen leden. De Oranjevereniging en zangkoren nemen een belangrijke plek in binnen het dorp. Sliedrecht is van oudsher een gelovige gemeenschap en telt dan ook zo'n 20 verschillende geloofsgemeenschappen die bijdragen aan zorgen voor elkaar en aan verbinding met elkaar. Maar ook 'Samen Voor Sliedrecht' en Stichting Sociale Moestuin zijn voorbeelden van zorgen voor elkaar en verbinding met elkaar. Begin 2020 zijn zij opgeschrikt door een wereldwijde pandemie die al onze inwoners heeft geraakt. De samenleving liet in Sliedrecht een enorme samenredzaamheid zien. Men keek en kijkt naar elkaar om en helpt elkaar. Dat is tekenend voor Sliedrecht.

Over het bestuur

De gemeenteraad van Sliedrecht bestaat uit 21 raadsleden verdeeld over 8 partijen:

SGP-ChristenUnie (7 leden)
PRO Sliedrecht (4 leden)
CDA (3 leden)
PvdA (2 leden)
VVD (2 leden)
D66 (1 lid)
Slydregt.NU (1 lid)
Geduld-2.0 (1 lid)

Naast de gemeenteraadsleden nemen per fractie maximaal 2 burgerraadsleden deel aan het raadswerk.

Het college bestaat, naast de burgemeester, uit drie wethouders van de SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA. Er is een coalitieakkoord 2018-2022 met titel “Sliedrecht, een dorp om trots op te zijn!” waarin de diverse kansen en uitdagingen van en voor Sliedrecht staan beschreven. De visie en toekomst van Sliedrecht is vastgelegd in de kadernota 2021: Koers 2030 – Groei en ontwikkeling.

Binnen het college heeft de huidige (waarnemend) burgemeester de volgende portefeuilles:

 • Openbare orde en Veiligheid.
 • Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid.
 • Bestuur en juridische zaken.
 • Handhaving OOV.
 • Dienstverlening, Bedrijfsvoering en P&O.

In overleg met de nieuwe burgemeester zal afgestemd worden of zij naast de wettelijke portefeuilles ook verantwoordelijk zal worden voor andere ‘niet politieke’ portefeuilles. 

Sinds 2017 heeft Sliedrecht een actieve kinderraad. Een goed voorbeeld daarvan is dat zij in een overleg met een delegatie van de vertrouwenscommissie kenbaar hebben gemaakt wat zij van de nieuwe burgemeester verwachten.

De bestuurscultuur kan als positief kritisch omschreven worden. Gezien de groei en ontwikkeling waar Sliedrecht voor staat verwacht de raad van de burgemeester dat deze als ervaren bestuurder en stevig leider werkt aan het verder optimaliseren van het dualisme en de verbetering van de kwaliteit in het samenspel tussen raad, college en organisatie, wat de besluitvorming ten goede zal komen.

De bestuurlijke ambities en uitdagingen van Sliedrecht

Sliedrecht is in ontwikkeling en beseft dat er verschillende opgaven zijn waar de gemeente voor staat. Te denken valt bijvoorbeeld aan een grote bouwopgave. Er wordt naar gestreefd om 2.500 woningen te gaan bouwen; dit is ongeveer 25% van het huidige aantal woningen. Dit vraagt om bestuurlijke daadkracht aangezien er nu duidelijke keuzes gemaakt zullen moeten worden. Met deze groeiambitie in de woningbouw zullen de voorzieningen ook mee moeten groeien. De sociale voorzieningen zijn momenteel goed op orde maar dit onderwerp vraagt permanente aandacht, zeker ook gezien de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van gemeenten. 

De kern van de ontwikkeling waar Sliedrecht voor staat, kan omschreven worden als ‘kwaliteitsverbetering in de breedste zin van het woord’. Op het gebied van zorg, duurzaamheid, wonen en bereikbaarheid. Door deze kwaliteitsverbetering in zijn volle omvang na te streven, is de overtuiging dat dit uiteindelijk de zelfstandigheid van Sliedrecht zal waarborgen. Dit vraagt dan wel bestuurlijke daadkracht van alle partijen en een actieve rol van het college in de diverse overlegorganen. Van de burgemeester wordt verwacht dat zij hier actief aan bijdraagt, hierop overzicht houdt en bijstuurt op het proces en niet de inhoud.

Zoals ook in het coalitieakkoord staat beschreven, leven de inwoners in harmonie en met respect met elkaar samen, met ruimte voor principiële verschillen en waar mensen naar elkaar om kijken, waar iedereen welkom is en het goed wonen en ondernemen is.
Het is aan de nieuwe burgemeester om in het proces van groei en ontwikkeling deze kracht van en VOOR Sliedrecht te versterken.

De ambities van Sliedrecht vragen om samenwerking met alle betrokken regionale en provinciale partijen op alle relevante dossiers, zoals mobiliteit, economie, onderwijs en zorg.
Per onderwerp wordt in wisselende samenwerkingsverbanden samengewerkt. Van de burgemeester wordt een actieve rol gevraagd om de regionale samenwerking verder vorm te geven. De burgemeester kan in de regio een leidende rol nemen om zo VOOR Sliedrecht en de regio in te zetten op een duurzame ontwikkeling. Het uitgangspunt in deze samenwerkingen is voor Sliedrecht ‘gelijkwaardig partnerschap’. 

Van de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat zij in haar rol als ambassadeur van de gemeente dit gelijkwaardige partnerschap ook te allen tijde zal nastreven, zodat het goed is voor de regio en VOOR Sliedrecht. Zij is dan ook een vaardig netwerker waarbij het hebben van een relevant netwerk voor Sliedrecht geen must maar een pre is. Het partnerschap zal niet alleen met de relevante partijen buiten Sliedrecht gezocht moeten worden, maar hierbij zal ook de verbondenheid met de inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld gevonden en behouden moeten worden. De verbinding tussen deze partijen en de partijen van buiten de gemeente is wezenlijk om de doelen die Sliedrecht nastreeft te realiseren. 

De burgemeester van en voor alle inwoners

De burgemeester van Sliedrecht is mensgericht en authentiek en heeft natuurlijk gezag. Zij is het gezicht van de gemeente buiten Sliedrecht en vervult die rol als een echte burgermoeder/vader met veel gevoel voor de inwoners en doet daarbij recht aan de diversiteit die er is binnen Sliedrecht. De burgemeester is het boegbeeld, maar zij heeft voldoende (bestuurlijke) sensitiviteit om de ander als het nodig is het podium te gunnen.

De burgemeester is benaderbaar en toegankelijk voor alle inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers en laat in deze contacten duidelijk haar betrokkenheid blijken. Deze betrokkenheid uit zich in goed luisteren en vertrouwen geven. Zij zal hierbij vraagstukken niet zelf gaan oplossen maar weet deze bij de juiste personen of instanties te beleggen, zij houdt het proces in de gaten en communiceert hier helder over. Haar verbindende kwaliteiten aangevuld met humor, geduld en daadkracht maken dat zij een belangrijke bijdrage zal leveren om iedereen welkom in Sliedrecht te laten zijn. Zij is onderdeel van de Sliedrechtse samenleving, de inwoners geven ook aan dat een actieve deelname aan het rijke verenigingsleven hierbij een positieve bijdrage zal leveren.

Bestuurlijke organisatie

Er is een ervaren griffier en een enthousiaste gemeentesecretaris die als team goed samenwerken met de burgemeester. De afgelopen jaren waren onrustig binnen het ambtelijk apparaat, maar met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris, een klein jaar geleden, wordt er hard gewerkt om de rust in de organisatie te herstellen. De ingeslagen weg om de organisatie verder te professionaliseren zal dan ook worden doorgezet. Van de burgemeester wordt verwacht dat zij dit proces stimuleert en zo helpt dit proces te bestendigen zodat het goed is VOOR Sliedrecht. Alhoewel de burgemeester geen ‘gewone’ collega is binnen het gemeentehuis handelt zij met voldoende organisatiesensitiviteit en is zij ook hier het boegbeeld en toont voorbeeldgedrag.

Voorzitter Raad

De burgemeester is de onafhankelijk voorzitter van onze gemeenteraad en staat boven de partijen. Zij weet de rol als raadsvoorzitter goed te combineren met haar andere rol als voorzitter, die van het college van B&W. Zij is een goede technisch voorzitter met politieke sensitiviteit, die alle partijen voldoende ruimte geeft en het debat bevordert maar tegelijkertijd bewaakt dat de vergaderingen vlot, soepel en in een goede sfeer verlopen waarbij zij ook steeds aandacht zal vragen voor het beoogde effect van een besluit. Hiervoor schakelt zij soepel tussen verschillende handelingsstijlen. Zij stuurt meer op het proces dan op de inhoud en hierbij hoort ook dat zij in het belang van het goede debat besluiten zal nemen om dit debat te bevorderen. Deze wijze van voorzitten maakt dat zij de raadsleden in hun waarde laat en het belang van discussie erkent en zo het belang van het duale stelsel uitdraagt wat ten goede komt VOOR Sliedrecht. Zij draagt actief bij aan het proces wat de raad samen met het college en de organisatie heeft ingezet om de kwaliteit van elk hun eigen rol te verbeteren.

Voorzitter college van B&W

Als lid van het college is zij de voorzitter en in die rol bevordert zij de dialoog en zet zij zich in om de kwaliteit en slagkracht van het college te vergroten, de onderlinge samenwerking te bevorderen, wat de gezamenlijke besluitvorming ten goede komt. Net als in de raad zal zij sturen op het proces en niet op de inhoud en zo de wethouders de ruimte laten, waarbij zij met natuurlijk gezag het inspireren en het bewaken van de voortgang en overzicht in en na de besluitvorming of planvorming wel als haar taak ziet.


De burgemeester als portefeuillehouder

Het is belangrijk dat de burgemeester de aan haar toegewezen wettelijke beleidsterreinen, Integriteit, Openbare Orde en Veiligheid, transparant en daadkrachtig uitvoert en dat zij hier goed aanspreekbaar op is en dat zij hier duidelijk over communiceert. 

Voor het goed uitoefenen van haar rol als portefeuillehouder zal zij goed overleg moeten hebben met de justitiële driehoek. Zaken als ondermijning, drugsproblematiek en vuurwerkoverlast vragen om een daadkrachtig (doelgroepen)beleid waarbij het stellen van grenzen, wanneer relevant, noodzakelijk zal zijn. Om overlast tegen te gaan is ook het zoeken naar patronen en het signaleren van trends noodzakelijk om zo preventieve maatregelen in te kunnen zetten. Met betrekking tot integriteit is het aan de burgemeester, mede gezien de waarde die de inwoners hieraan hechten, om dit onderwerp op gezette en tijdige wijze te adresseren.

Overig

 • De vijf basiscondities die voor iedere burgemeester zijn vastgesteld gelden ook voor onze nieuwe burgemeester: integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig.
 • Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
 • De gemeente heeft geen ambtswoning maar verwacht wel dat de nieuwe burgemeester binnen een jaar in Sliedrecht komt wonen.
 • Wij wijzen het hebben van nevenfuncties niet af en willen dit onderwerp graag met de nieuwe burgemeester bespreken waarbij het zinvol zijn van de nevenfuncties voor Sliedrecht het uitgangspunt is.
 • Wij verwachten dat de burgemeester zich ten minste één termijn aan onze gemeente verbindt.
 • De profielschets vormt de basis voor de jaarlijkse klankbordgesprekken.


Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Sliedrecht op 3 november 2020. De gemeenteraad van Sliedrecht zal op 3 november besluiten over de definitieve profielschets voor de nieuwe burgemeester van Sliedrecht. In de vergadering ter vaststelling van de profielschets zal de Commissaris van Koning in de provincie Zuid-Holland, de heer drs. J. Smit, aanwezig zijn. Hij gaat met de raad in gesprek over de voorliggende concept profielschets.