Commissies, Rekenkamer en Drechtraad

Informatie over de Auditcommissie, Agendacommissie, Presidium, Werkgeverscommissie, Rekenkamer Sliedrecht, begeleidingscommissie Rekenkamer Sliedrecht en Drechtraad.

De vergaderingen van de commissies en de Rekenkamer Sliedrecht zijn niet openbaar. De besluitenlijsten van de commissies en rapporten van de Rekenkamer Sliedrecht zijn wel openbaar.

Auditcommissie

De auditcommissie houdt zich bezig met financiële zaken. Ze onderhoudt contacten tussen de raad en de accountant over o.a. het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast coördineert de auditcommissie onderzoeken door de accountant en financiële onderzoeken door het college. Verder houdt ze zich bezig met de aanbesteding van een nieuwe accountant.

Iedere raadsfractie heeft een raadslid of burgerraadslid in de auditcommissie. De wethouder financiën, de concerncontroller en griffier zijn adviseur. De griffier is ook secretaris van de commissie.

Agendacommissie

De raad bepaalt zelf welke onderwerpen er op de agenda komen van de vergaderingen. De agendacommissie:

  • toetst of voorstellen van het college geschikt zijn voor behandeling in de raad;
  • toetst agendaverzoeken van raadsleden;
  • stelt de voorlopige agenda's vast voor alle raadsvergaderingen;
  • stelt het vergaderschema van de raad vast.

De burgemeester is voorzitter van de agendacommissie. De plaatsvervangend voorzitter van de raad is adviseur en de griffier is secretaris en adviseur. Iedere raadsfractie heeft een raadslid of burgerraadslid als lid in de commissie.

Presidium

De voorzitter van de raad en de fractievoorzitters vormen het presidium. Het presidium vergadert eens in de zes weken. De griffier is secretaris en adviseur van het presidium.

Het presidium:

  • doet aanbevelingen over de organisatie en het functioneren van de raad;
  • is klankbord van de burgemeester in vertrouwelijke en dringende zaken, zoals integriteitskwesties;
  • stelt het opleidingsprogramma van de raad vast.

Werkgeverscommissie

Iedere fractie heeft een lid in de werkgeverscommissie van de griffie. De werkgeverscommissie stelt verordeningen en andere regelingen voor de griffie vast.  De werkgeverscommissie is klankbord voor de griffier en voert functioneringsgesprekken met hem.

Rekenkamer en begeleidingscommissie Rekenkamer Sliedrecht

De Rekenkamer bestaat uit een externe directeur, mevrouw Hélène van Rijnbach–de Groot. De raad heeft haar voor zes jaar benoemd. Een coördinator van de firma Necker van Naem ondersteunt haar. De Rekenkamer brengt jaarlijks één of meer onderzoeksrapporten aan de raad uit. De directeur beslist zelf over het onderzoeksprogramma. De raad mag wel onderwerpen voorstellen. De Rekenkamer is onafhankelijk, maar heeft wel een klankbord: de begeleidingscommissie Rekenkamer. Iedere raadsfractie heeft een lid in de commissie. De griffier is secretaris en adviseur van de commissie.

Drechtraad

Sliedrecht werkt met gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht samen in de regio Drechtsteden. De Drechtraad vormt het algemeen bestuur van deze regionale samenwerking. Iedere fractie van de Sliedrechtse gemeenteraad heeft een lid en een plaatsvervangend lid in de Drechtraad. Kijk voor meer informatie op drechtraad.drechtsteden.nl.