Aanbesteding gemeentenieuws

De gemeente publiceert wekelijks haar berichten op de gemeentepagina in Het Kompas. Op deze manier informeren we u en alle inwoners en ondernemers over nieuws, producten en diensten van de gemeente Sliedrecht. De gemeentepagina is een belangrijk kanaal van dienstverlening, want verkeersmaatregelen, besluiten, omgevingsvergunningen etc. worden zo gedeeld.

Het contract is afgelopen, daarom starten we een aanbestedingstraject. Voor degenen die geïnteresseerd zijn is de formele procedure hieronder geschetst.

Procedure aanbesteding

Publicatie van gemeentenieuws valt onder een zgn. SAS-dienst (sociale en andere specifieke diensten), wat inhoudt dat het 'verlichte regime' van toepassing is. De Europese aanbestedingsgrens voor dit type diensten is op dit moment € 750.000. Indien de totale raming (maandelijkse waarde x 48 jaar) dit bedrag overschrijdt kan de aanbestedende dienst ervoor kiezen de procedure voor sociale en andere specifieke diensten toe te passen.

Onder de drempel heeft een aanbestedende dienst meer ruimte om zelf de procedure te bepalen, uiteraard rekening houdend met het afwegingskader uit de Gids Proportionaliteit. Dit betekent in de praktijk vaak een meervoudig onderhandse procedure of het één op één gunnen van een opdracht. Met voorschrift 3.4A geeft de Gids Proportionaliteit immers een breder kader dan alleen de opdrachtwaarde:

Voorschrift 3.4 A:
De aanbestedende dienst beziet per opdracht welke aanbestedingsprocedure geschikt en proportioneel is,
daarbij slaat hij in ieder geval acht op de volgende aspecten:

  • omvang van de opdracht;
  • transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;
  • aantal potentiële inschrijvers;
  • gewenst eindresultaat;
  • complexiteit van de opdracht;
  • type van de opdracht en het karakter van de markt.

De opdracht kent geen duidelijk grensoverschrijdend belang. De raming van de opdracht ligt ver onder de drempel van € 750.000.

Partijen die interesse hebben dienen te voldoen aan het gestelde in het programma van eisen waarna men een offerte kan indienen. Indien blijkt dat er maar één partij hieraan kan voldoen, kan de gemeente met deze partij een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging starten.

Een offerte indienen kan alleen op basis van het Programma van Eisen. Indienen van de offerte kan tot 31 maart 2023.

Hoe dient u een offerte in?

Download Programma van Eisen (pdf, 145 kB).

Offerte indienen

Na publicatie van het bericht over de aanbesteding kunnen partijen die voldoen aan de gestelde eisen een offerte indienen. Vanaf 1 april 2023 gaat team Communicatie in gesprek met de potentiële partij(en).

Heeft u vragen over de aanbesteding? Neem dan contact op met de afdeling communicatie via e-mailadres communicatie@sliedrecht.nl.