Antwoorden vragen fractie SGP/Christenunie

1. Is onze veronderstelling correct dat de door het RIVM vermelde gezondheidskundige grenswaarde nog nader onderzocht wordt?

Antwoord: De veronderstelling is niet correct. In het risicoschattingsrapport van maart j.l. heeft het RIVM een tweetal aanbevelingen gedaan waarbij de berekende gezondheidskundige grenswaarde wel een rol speelt. Deze aanbevelingen zijn sinds eind mei in onderzoek:

  • Steekproefgewijs bloedonderzoek. Hiermee controleert het RIVM of bloedserum waardes overeenkomen met de berekeningen en inderdaad onder de gezondheidskundige grenswaarde liggen. De onderzoekers nemen een aselecte steekproef onder omwonenden en voeren bij deze mensen bloedonderzoek uit naar PFOA-waarden in het bloed.
  • Literatuuronderzoek. Naast het steekproefonderzoek Het RIVM onderzoekt aan de hand van de bestaande internationale epidemiologische literatuur welke klachten of aandoeningen aan bepaalde concentraties PFOA in het bloed kunnen worden gekoppeld.

Beide onderzoeken worden in samenhang gebruikt om te beoordelen of aanvullend onderzoek toegevoegde waarde heeft.

2. Betekent dit dat de gezondheidskundige grenswaarde zoals heden bekend, in de toekomst nog kan veranderen?

Antwoord: Het is altijd mogelijk dat door nieuwe inzichten de berekende grenswaarde verandert.

3. Uitgaande van de situatie dat mensen blootgesteld zijn aan PFOA, waarbij momenteel (stel: medio 2016) bij de betreffende mensen een bloedwaarde wordt vastgesteld onder de gezondheidskundige grenswaarde: mag aangenomen worden dat deze mensen per definitie geen (negatieve) gevolgen meer zullen ondervinden m.b.t. hun gezondheid, ten gevolge van blootstelling in het verleden?

Antwoord: Het optreden van (negatieve) gevolgen als gevolg van blootstelling in het verleden is afhankelijk van meerdere factoren. Het is daardoor niet zo dat als de huidige bloedwaarde laag is, er per definitie geen nadelige gevolgen meer zullen optreden.

4. Kan momenteel een (wetenschappelijk) verband worden aangetoond tussen besmetting met PFOA en gezondheidsklachten en in hoeverre speelt de omvang van de besmetting hierbij een rol?

Antwoord: Zoals bij de beantwoording van vraag 1 wordt aangegeven vindt er een nadere beoordeling van de epidemiologische literatuur op het gebied van PFOA plaats. Deze beoordeling heeft als doel nader antwoord te geven op deze vragen. Deze worden in april 2017 verwacht.