Dupont/Chemours: bij incident omgeving direct informeren

DuPont en Chemours gaat bij eventuele incidenten waarbij de productie wordt stilgelegd de omliggende gemeenten direct hierover op de hoogte brengen. Dat is afgesproken in een stevig gesprek tussen wethouder Hanny Visser, burgemeester Bram van Hemmen en de directies van DuPont en Chemours. Zij moesten op het gemeentekantoor van Sliedrecht verschijnen na de lek van 2730 kilo formaldehyde in augustus en het niet communiceren hierover richting Sliedrecht als belangrijkste effectgemeente.

Visser en Van Hemmen gaven tijdens het gesprek aan dat zij het volstrekt onbegrijpelijk vinden dat Sliedrecht de ernst van het incident uit de media moesten vernemen. Volgens DuPont/Chemours is er sprake geweest van een inschattingsfout en had de communicatie met onder andere de gemeente Sliedrecht 'handiger gekund'. Daarnaast lag de vraag op tafel hoe het kan dat het lek afgedaan werd als 'klein incident' en het productieproces zo snel weer is opgestart. Afgesproken is dat de gemeente Sliedrecht en andere gemeenten bij een dergelijk incident - waarbij de productie is stilgelegd - direct wordt geïnformeerd door DuPont/Chemours. De afspraak die gemaakt is gaat verder dan de formele procedure, die voorschrijft dat de Omgevingsdienst geïnformeerd wordt. Het belang van veiligheid en volksgezondheid vereist een extra stap vanuit DuPont/Chemours om vertrouwen te herstellen. Wethouder Visser heeft de bedrijven er nogmaals op geattendeerd dat de beleving is dat bedrijfsbelang boven gezondheid gaat. Het stilleggen van de productie tot de oorzaken bekend zijn, laat zien dat er bewustzijn is voor de omgeving en de risico's voor de volksgezondheid.

Alternatieven

Tijdens het gesprek heeft wethouder Visser een dringend beroep gedaan op Dupont/Chemours om prioriteit te geven aan betere alternatieven voor de zeer zorgwekkende stoffen die de bedrijven op dit moment gebruiken. Op verzoek van de gemeente Sliedrecht is deze lijst met zeer zorgwekkende stoffen boven tafel gekomen. Dupont/Chemours heeft toegezegd hierop terug te komen. Daarnaast zullen ze, als blijkt dat Dupont/Chemours minder gevaarlijke stoffen uitstoot dan toegestaan is in de vergunning, zelf het initiatief nemen om de vergunning aan te scherpen en daarmee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Afgesproken is dat Dupont/Chemours deze en alle andere gemaakte afspraken opneemt in een brief die zo snel mogelijk naar het college van B&W wordt verstuurd.

Vertrouwen geschaad

Wethouder Hanny Visser: "In het gesprek hebben we duidelijk gemaakt dat wij van Dupont/Chemours openheid en transparantie verwachten. Niet alleen rond incidenten, maar altijd. Het is aan hen om het vertrouwen dat geschaad is terug te winnen. Het college wil niet alleen horen, maar ook concreet zien dat zij de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Sliedrecht voorop stellen. Dat is met de gang van zaken rond dit incident niet gebleken. Dupont/Chemours heeft beloofd dit te verbeteren. Ze zijn door het stof gegaan, maar met dit gesprek is een basis gelegd voor de toekomst."