Vragen aan Gedeputeerde Staten over formaldehyde-incident

Het college van B&W heeft een lijst met vragen verstuurd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over het formaldehyde-incident bij Dupont in augustus:

 • Wat is er precies gebeurd? En wat is de oorzaak van het scheuren van de breekplaat?
 • U heeft aangegeven dat de lekkage pas na twee dagen door DuPont is opgemerkt. Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit kon gebeuren. Hoe kan het zijn dat een scheur in een breekplaat pas na twee dagen ontdekt wordt? Betekent dit dat de veiligheidsprotocollen onvoldoende zijn of dat ze onvoldoende zijn nageleefd ?
 • Wordt deze veiligheidsvoorziening op meer plekken in het complex toegepast? Bent u met ons van mening dat de exploitant zodra in het productieproces een afwijking optreedt (/de voorziening faalt) een alarmmelding moet krijgen?
 • Hoe beoordeelt u het optreden van DuPont en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid nadat de lekkage was geconstateerd?
 • U heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Is sprake van een toegelaten emissie van formaldehyde ter grootte van 4.600 kg/jaar voor Dupont en Chemours tezamen of alleen voor Dupont?
 • Weet u hoeveel kilogram formaldehyde DuPont en Chemours (ieder afzonderlijk en tezamen) in 2016 tot 26 september 2016 hebben uitgestoten?
 • Betreft het nu lopende onderzoek de gehele veiligheidsketen rond formaldehyde of alleen de betreffende fabriek?
 • Wij geven u nadrukkelijk ter overweging om zowel gelet op de mogelijkheid dat de vergunde jaarvracht is overschreden alsook dat nu de ernst van het incident duidelijk is, een productiestop af te dwingen, in ieder geval totdat u zich ervan verzekerd heeft, dat bij Dupont orde op zaken is gesteld. Wat is uw reactie hierop?
 • DuPont meldt dat doordat de uitstoot op grote hoogte plaatsvond, er geen gevaar is geweest voor de omgeving. Kunt u dit feitelijk bevestigen? Zijn er risico's geweest voor de volksgezondheid en de gezondheid van medewerkers? Zo ja, welke?
 • Bent u ervan op de hoogte of de emissie schade kan hebben veroorzaakt aan het milieu in de omgeving? Zo ja, hoe is dat vastgesteld en wat is u daarover bekend? Zo neen, hoe verwacht u dat alsnog vast te stellen?
 • Bent u met ons van mening dat DuPont de ernst van dit incident volledig heeft onderschat? Wat betekent dit voor het toezichtsregime? Bent u met ons van mening dat DuPont u en de besturen van de direct betrokken gemeenten direct na kennisneming van het incident had moeten informeren? Zo ja, welke actie gaat u hierop nemen?
 • Bent u bereid om bij incidenten waarbij Sliedrecht effectgebied is, alle relevante onderzoeksrapporten aan de gemeente beschikbaar te stellen?
 • Hoe kijkt u terug op de gang van zaken rond dit incident? Welke zaken moeten wat u betreft verbeteren?

Daarnaast zijn vragen van PRO Sliedrecht over dit incident beantwoord.