Juni

 • Uitvoeringsplan Warmtenet vastgesteld

  28 juni 2018

  Het college van B&W heeft het uitvoeringsplan voor de uitrol van een warmtenet in Sliedrecht-Oost vastgesteld en aan de raad voorgelegd. Het aansluiten van met name grondgebonden woningen op een warmtenet is financieel een uitdaging. Daarom is steun in de vorm van een subsidie van de Rijksoverheid hard nodig. De gemeente dient hiervoor eind juni een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). In oktober maakt het ministerie bekend welke gemeenten in aanmerking komen voor de subsidie. Als deze aan Sliedrecht toegekend wordt, wordt een gericht communicatie- en participatietraject voor bewoners opgezet.

 • Financieel perspectief blijft gezond

  28 juni 2018

  Het nieuwe college van Sliedrecht start vanuit een financieel gezonde positie: voor de jaren 2019 tot en met 2022 verwacht Sliedrecht een positief begrotingssaldo. Dat blijkt uit de Kadernota 2019 die vandaag naar de gemeenteraad is verstuurd. Vanwege het wegvallen van de precariobelasting vanaf 2022 stelt het college de raad voor om de afvalstoffenheffing en OZB de komende jaren geleidelijk te verhogen, mede vanwege de verwachting dat de inwoners hiervoor vanaf 2022 gecompenseerd worden via de rekening van de nutsbedrijven. Sliedrecht blijft een gemeente met relatief lage woonlasten.

 • Update Dupont/Chemours

  27 juni 2018

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onderzoek gedaan naar de verwerking van afvalstromen van Chemours. ILT concludeert dat er bij Chemours en de afvalketen weinig tot geen aandacht is voor de uitstoot van GenX-stoffen.

 • Zero-emissie voor doelgroepenvervoer

  19 juni 2018

  Op 31 mei ondertekenden de Drechtsteden met een tiental andere gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bestuursakkoord waarin zij afspreken dat hun doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig zero emissie zal zijn. Doelgroepenvervoer is het vervoer van mensen die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking tijdelijk of chronisch niet zelfstandig kunnen reizen. Regiobestuurder Hans Tanis: "Met dit akkoord laten we zien dat zorg voor onze medemens en duurzaamheid goed samen gaan."

 • Coalitieakkoord rond

  13 juni 2018

  Het coalitieakkoord is rond. Op 19 juni 2018 wordt het besproken in de raad. Dan zal formateur Nico de Jager het akkoord ook officieel aanbieden aan de voorzitter van de raad, burgemeester Bram van Hemmen.

 • Internationale dag tegen ouderenmishandeling

  13 juni 2018

  Vrijdag 15 juni 2018 wordt tijdens de internationale dag tegen ouderenmishandeling wereldwijd aandacht besteed aan signaleren, stoppen en voorkomen van lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financieel misbruik.

 • Update Dupont/Chemours

  13 juni 2018

  In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat bevestigde een grootschalig regionaal bodemonderzoek dat begin juni werd gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de nieuwe regels bekend, die voorschrijven hoe met licht PFOA-houdende grond om te gaan. Ze gaan gelden in de hele regio Zuid-Holland Zuid.

 • Aanpak speel- en sportplekken

  11 juni 2018

  De gemeente gaat tot en met 2020 alle speel- en sportplekken in Sliedrecht, buurt voor buurt aanpakken. In 2017 is hiermee een begin gemaakt. Komend jaar worden de sport- en speelplekken in de volgende buurten opgeknapt: Baanhoek-Oost, Molendijk, Rivierdijk-West en Rivierenbuurt-Noord.

 • Formatie in afrondende fase

  02 juni 2018

  De formatie van een nieuw college bevindt zich in een afrondende fase. Dat heeft formateur Nico de Jager meegedeeld. “We koersen op besluitvorming in de raadsvergadering van 19 juni aanstaande”. Op dit moment worden de teksten van het akkoord afgerond. Ook is de beoogde samenstelling van het nieuwe college bekend.

 • Jongeren ontvangen jeugdlintje

  01 juni 2018

  Op de Internationale Dag van het Kind heeft wethouder Hanny Visser aan vijf Sliedrechtse kinderen het jeugdlintje uitgereikt. Het gaat om Eva en Nina Blokland, Yanick de Groot, Mandy Koppelaar en Sifra van der Graaf. Zij ontvingen het jeugdlintje voor hun bijzondere sportprestaties. De uitreiking vond vrijdagmiddag in het Raadhuis plaats in aanwezigheid van vele familieleden.