Samen vergroenen en ontstenen

De gemeente Sliedrecht wil iedereen enthousiasmeren om de eigen tuin te vergroenen en te ontstenen. De komende jaren zal de gemeente in samenwerking met Waterschap Rivierenland en Operatie Steenbreek hiervoor maatregelen treffen. De gemeente hoopt dat deze maatregelen zullen bijdragen aan een klimaatbestendig en prettig leefklimaat. Inwoners die hun tuin vergroenen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt of particulier terrein en kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering zal het steeds vaker voorkomen dat Sliedrecht te maken krijgt met langdurige droogte, hitte en intensieve neerslag. Verdroging van de ondergrond vergroot het risico op bodemdaling en intensieve neerslag zet extra druk op het watersysteem. Het vergroenen van de omgeving voorkomt het hitte-stress effect. Een groene wijk warmt minder snel op in tegenstelling tot een grootschalig versteende wijk.

Waterberging

De gemeente heeft de afgelopen jaren rioolbuizen vergroot, hemelwater afgekoppeld en extra waterberging gegraven. Ook zien we dat inwoners maatregelen treffen door de regenpijp af te zagen, zodat het water de tuin in stroomt. Water daar opvangen waar het valt en bijvoorbeeld afvoeren naar een groenstrook voorkomt wateroverlast elders in het watersysteem.

Subsidie voor treffen maatregelen op particulier terrein

De gemeente werkt samen met Waterschap Rivierenland aan Operatie Steenbreek. Bij het waterschap kunnen bewoners een subsidie aanvragen voor het treffen van maatregelen op particulier terrein. Denk hierbij aan het aanleggen van een groen dak, een vijver of het vergroenen van een gemeenschappelijke binnenplaats.