Uitvoeringsplan Warmtenet vastgesteld

Het college van B&W heeft het uitvoeringsplan voor de uitrol van een warmtenet in Sliedrecht-Oost vastgesteld en aan de raad voorgelegd. Het aansluiten van met name grondgebonden woningen op een warmtenet is financieel een uitdaging. Daarom is steun in de vorm van een subsidie van de Rijksoverheid hard nodig. De gemeente dient hiervoor eind juni een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). In oktober maakt het ministerie bekend welke gemeenten in aanmerking komen voor de subsidie. Als deze aan Sliedrecht toegekend wordt, wordt een gericht communicatie- en participatietraject voor bewoners opgezet.

Verbetering van de woon- en leefomgeving, toekomstbestendig wonen en verduurzamen: dat is de opgave voor Sliedrecht-Oost. Er moeten wegen worden aangepast en vernieuwd en in een deel van de wijk zijn de riolering en het gasnet aan vervanging toe. De gemeente wil in deze wijk ook de toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte verbeteren en de openbare ruimte klimaatbestendig inrichten. De voorgenomen herinrichting van de wijk grijpt de gemeente tegelijkertijd aan om de aardgasaansluitingen in bestaande gebouwen en woningen te vervangen door een alternatieve duurzame warmtevoorziening. In het Uitvoeringsplan Warmtenet Sliedrecht-Oost komen al deze initiatieven samen en wordt een plan van aanpak voorgesteld voor de uitrol van een warmtenet. Daarin vormt communicatie en participatie een belangrijk aandachtspunt.

Een warmtenet is een kostbaar project

Uit het 'niets' een warmtenet creëren is duur. De subsidie van het ministerie van BZK is nodig om de aansluiting van woningen op alternatieve warmtevoorzieningen te kunnen betalen. Het ministerie stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Omdat Sliedrecht-Oost één van de eerste bestaande woonwijken is die van het aardgas af gaat, zijn de leerpunten niet alleen waardevol voor de gemeente, maar ook voor de regio en de rest van Nederland. Het uitvoeringsplan is een belangrijke stap in een groter geheel.

Energieakkoord Drechtsteden

De Drechtsteden willen koploper zijn in de energietransitie en zetten zich in voor de overgang naar nieuwe, schone energie. Met als doel: Drechtsteden in 2050 energieneutraal maken. Bedrijven, organisaties en de Drechtstedengemeenten hebben hiervoor de 'Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden 2050 Energieneutraal' ondertekend en een gezamenlijke aanpak ontwikkeld: de Energiestrategie Drechtsteden. De eerste stappen worden gezet met de uitrol van het warmtenet in Sliedrecht. Maar ook energiebesparing door het beter isoleren van woningen en andere gebouwen en het duurzaam opwekken van energie staan op de agenda.