Positief resultaat jaarrekening

De gemeente Sliedrecht sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 1,0 miljoen. Dat is nagenoeg gelijk aan de prognose van het verwachte resultaat bij de 4e tussenrapportage 2017. Zonder de verplichte reservering voor de uittredingsvergoeding aan het Parkschap de Biesbosch van € 0,75 miljoen zou het resultaat € 1,75 miljoen geweest zijn. Wethouder Hans Tanis: "ik ben tevreden met dit resultaat. Met deze jaarrekening leggen we een goede basis neer voor een volgende bestuursperiode. Ook in het afgelopen jaar is weer hard gewerkt aan het uitvoeringsprogramma voor de periode 2014 – 2018." De nieuwe accountant BDO is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven op de Jaarstukken.

De gemeenteraad stelt de jaarstukken vast en bepaalt wat er met het overschot gebeurt. Wethouder Hans Tanis (Financiën): "Net als in de afgelopen jaren laten we zien dat we onze zaken financieel voldoende op orde hebben. Tegelijkertijd investeren we fors in de leefbaarheid en ontwikkeling van Sliedrecht." De gemeenteraad heeft afgelopen jaar belangrijke besluiten genomen op thema's binnen het sociaal domein, zoals de sociale infrastructuur, één Sociaal Team en het ondersteuningsaanbod voor alle inwoners van Sliedrecht. In 2017 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor alles-onder-1-dak. Hier worden diensten gevestigd voor alle vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp, zorg & welzijn en werk & inkomen. Ook is gewerkt aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van onder meer mantelzorg, armoede en gezondheid.

Dat geldt ook voor Economie, bereikbaarheid en arbeidsmarkt: de raad stelde een economische agenda en uitvoeringsprogramma vast en stemde in met een campagne om Sliedrecht op de kaart te zetten. Deze werd bijvoorbeeld ingezet bij het zeer geslaagde Baggerfestival. Ook werd fors ingezet op de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Daarnaast heeft de intensieve lobby voor het wegvak Sliedrecht - Gorinchem resultaat gehad: dit gedeelte wordt opgenomen in de studie van het ministerie. Samen met ondernemers, huurders en vastgoed-eigenaren in de Kerkbuurt is in 2017 het project De Nieuwe Winkelstraat gestart: aan de hand van een actieplan werken we intensief samen aan een toekomstbestendig winkelgebied.

In de openbare ruimte is in 2017 begonnen met de uitvoering van de dijkvisie. Ook is gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte, bijvoorbeeld door het aanleggen van vaste planten bij rotondes en bloembollen in middenbermen. Ook werden speel- en sportplekken opgeknapt en werd sporthal De Basis in gebruik genomen.

Een onderwerp waarin Sliedrecht afgelopen jaar een voortrekkersrol heeft genomen, is de verontreiniging van lucht, water en bodem met PFOA en GenX die het gevolg zijn van uitstoot door de bedrijven Chemours en DuPont. In 2017 werd aan inwoners met een mogelijke besmetting een bloedtest aangeboden en werd een handreiking opgesteld voor het omgaan met grond waarin mogelijk PFOA en GenX zit.