Op weg naar een nieuwe school

De gemeente Sliedrecht is, samen met de schoolbesturen, verantwoordelijk voor de huisvesting van ongeveer 2.850 Sliedrechtse leerlingen. Om meer grip te krijgen op de bestaande huisvesting is er, in samenwerking met M3V advies &management, een integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld.

In het IHP is geconcludeerd dat een aantal schoolgebouwen verouderd is. Het gaat daarbij om de basisscholen OBS De Wilgen en CBS Prins-Willem Alexander aan de Valkweg. Er is besloten om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid en mogelijkheden voor gezamenlijke nieuwbouw van beide scholen. De gemeente en de schoolbesturen willen een integraal kindcentrum realiseren voor 0 tot 12 jaar. Dit houdt onder meer in dat de school meer functies heeft dan het lesgeven aan leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang. Ook moet de school een betekenisvolle functie krijgen voor de wijk. De schoolbesturen hebben de ambitie om alle kinderen in de wijk passend onderwijs te bieden. Als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn neemt de gemeenteraad een besluit om al of niet over te gaan tot nieuwbouw voor beide scholen.

De komende periode zullen er samen met de scholen en de kinderopvangorganisaties, onder leiding van het bureau M3V advies & management, meerdere bijeenkomsten worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden diverse thema's besproken, zoals samenwerken in en voor de wijk. Dit alles is dinsdagmiddag 24 september gestart met een feestelijk moment waarvoor teams van beide scholen en kinderopvangorganisaties waren uitgenodigd.