De Drechtsteden gaan (samen) voor nieuwe energie!

Vanuit het Klimaatakkoord zijn alle 30 energieregio's in Nederland gevraagd om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Ook wij voelen in de Drechtsteden de noodzaak om met elkaar de schouders eronder te zetten. Denkt u met ons mee?

Denkt u met ons mee?

We gaan in Nederland over op duurzame energiebronnen. De aanleiding voor deze grootschalige transitie is iedereen bekend. De aarde warmt op met alle negatieve gevolgen voor ons klimaat. Dat proces willen we stoppen, zodat we een gezonde aarde kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Bovendien biedt de energietransitie kansen voor onze lokale economie en arbeidsmarkt. Tot maart 2021 gaan we in meerdere participatierondes met inwoners en professionals in gesprek om te horen welke kansen er zijn en waar we rekening mee moeten houden. Uw mening is belangrijk! We hebben tot aan de kerstvakantie twee thema’s: 'Zon in restruimten' en 'Zoekgebieden voor opwek van grootschalige duurzame energie'. Doet u mee? Op het Energie-participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl/sliedrecht vindt u alle informatie en kunt u online meedenken én meepraten! 

Van concept RES naar RES 1.0

Alle dertig energieregio's in Nederland hebben de opdracht gekregen om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. De RES beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie én de energie-infrastructuur vorm krijgen. Voor de zomer is de concept-RES uitgebracht. Momenteel werken we toe naar de RES 1.0. De RES 1.0 wordt komend voorjaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenten, provincie en waterschappen. Belangrijk onderdeel van de RES 1.0 is het gesprek met onze samenleving.

Onderwerpen waarover we de komende tijd in gesprek gaan zijn:

RES_Drechtsteden

Onze regionale ambitie

We verwachten in 2030 een bijdrage te kunnen leveren van 0,66 PJ aan de landelijke doelstelling voor het grootschalig opwekken van elektriciteit en 12.000 woningen en gebouwen aardgasvrij te hebben gemaakt. Het is een realistisch bod op basis van wat we nu weten. We zijn echter ook ambitieus en willen graag nog wat meer. Het is onze ambitie om ons bod te verhogen naar 1,5 PJ duurzame elektriciteit en 25.000 aardgasvrije woningen in 2030. Hoe? We zetten maximaal in op het opwekken van energie via zonnepalen op grote daken, we gaan nader inventariseren hoe we zonne-energie in restruimtes maximaal kunnen benutten (0,66 PJ) én we onderzoeken in de zoekgebieden of we nog meer duurzame energie grootschalig kunnen opwekken (0,84 PJ). Wat betekent dit voor ons in Sliedrecht?

 

Zon in restruimten

Overal in het landschap en in uw omgeving zijn ruimtes waar niet zo veel mee gebeurt of waar functies kunnen worden gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan bermen, (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen waar geen bouwplannen voor zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden en de invulling van deze ruimtes kan op veel manieren. Eén daarvan is het gebruiken van die ruimte voor de opwekking van groene energie doormiddel van zonnepanelen, oftewel 'Zon in restruimten'. 

 

Opwekking van grootschalige duurzame energie (zoekgebieden)

Met opwekking van grootschalige duurzame energie hebben we het over zonneparken en windturbines. In het totale plaatje van opwekking van duurzame energie, kunnen we hier mee de grootste slag slaan. 

In onze regio zijn over de opwek van grootschalige duurzame energie al verschillende gesprekken gevoerd. We hebben in de regio drie gebieden benoemd om te onderzoeken of wij ons bod met 0,84 PJ kunnen en willen uitbreiden door grootschalig duurzame energie op te wekken. De drie zoekgebieden zijn: 
•    Bij Kijfhoek in de gemeente Zwijndrecht
•    Langs de A16 in de 2 gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht
•    Langs de A15 in de 4 gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam

Voor ieder zoekgebied organiseren we een online bijeenkomst. Bent u er ook bij? Laat u informeren over de ambitie van de Drechtsteden. En laat ons vooral weten wat voor u belangrijk is in het zoekgebied. Meldt u aan voor de online bijeenkomsten voor de zoekgebieden. Deze zijn ’s avonds van 19.30 – 21.15 uur. 

-    Kijfhoek: maandag 14 december 2020
-    A16:       dinsdag 15 december 2020 
-    A15:       donderdag 17 december 2020

Aanmelden is niet verplicht. Wel weten wij graag met hoeveel u komt zodat wij de digitale avond hierop goed kunnen organiseren. Aanmelden kan via: denkmee.drechtstedenenergie.nl/zoekgebieden

windmolen_zonnepark

Het Energie-participatieplatform

De energietransitie raakt ons allemaal. Daarom willen we met zoveel mogelijk verschillende mensen in gesprek. Hiervoor organiseren we (online) bijeenkomsten en hebben we een online Energie-participatieplatform waar iedereen, op elk moment van de dag, welkom is. Bekijk snel het Energie-participatieplatform van gemeente [naam gemeente] op: denkmee.drechtstedenenergie.nl/naamgemeente