Op weg naar de begroting 2021 in bijzondere tijd

Het college legt de raad twee belangrijke stukken voor in aanloop naar de begroting voor 2021. Het gaat om de tussenrapportage 2020 en een kaderbrief. De tussenrapportage geeft inzicht in de voortgang en financiële stand van zaken. In de kaderbrief staan de uitgangspunten voor de programmabegroting 2021-2024, maar geen nieuwe inhoudelijke voorstellen. Die volgen in september in de kadernota.

"Het is een roerige tijd", zegt wethouder Piet Vat. "De wereld is in korte tijd drastisch veranderd door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Er gebeurt enorm veel, ook bij ons in Sliedrecht. Vanuit de gemeente hebben we hierover contact met uiteenlopende groepen in de samenleving. Van inwoners, (zorg)instellingen en verenigingen tot ondernemers en winkeliers. We delen onze zorgen, ondersteunen zoveel mogelijk en pakken vraagstukken samen op. Ik heb enorm veel waardering voor de veerkracht en inzet van onze inwoners. De komende maanden moeten we besluiten nemen hoe we verder willen en kunnen in Sliedrecht. En hoe we dat betalen. De tussenrapportage en het begrotingsproces zijn hierbij belangrijke instrumenten."

Tussenrapportage

Het college werkt ook in deze bijzondere tijd hard aan de realisatie van haar ambities. De tussenrapportage schetst de voortgang op de speerpunten uit de begroting 2020. Ook de financiële afwijkingen komen aan bod. Dit is een 'best guess'. Want op dit moment zijn de financiële effecten van de wereldwijde coronacrisis op de korte en de lange termijn nog onzeker. De tussenrapportage schetst alle financiële afwijkingen op onontkoombare ontwikkelingen. Het college verwacht dan nog, zonder rekening te houden met de financiële effecten van corona,  een licht overschot ultimo 2024.

Beleidsarme kaderbrief

Het college pakt het begrotingsproces dit jaar anders aan dan anders. In de eerste plaats door de omstandigheden en onzekerheden rondom corona. Maar ook gezien de veranderingen in het college in maart en het vooruitzicht van de zogenaamde Eneco-gelden. Piet Vat: "We willen ons goed oriënteren en een duidelijke koers met afgewogen keuzes uitstippelen. Daarom hebben we nu nog geen uitgewerkte kadernota met nieuw beleid, maar een kaderbrief. Hierin staan het financieel meerjarenperspectief en de uitgangspunten voor de programmabegroting 2021-2024. Plus het proces om te komen tot een 'beleidsrijke' begroting. In de kaderbrief staan dus geen nieuwe inhoudelijke voorstellen of maatregelen."

Planning

Deze aanpak van het begrotingsproces heeft gevolgen voor de planning. Voorgaande jaren vonden de algemene beschouwingen en de politieke keuzes plaats bij de behandeling van de kadernota in juni. Deze verschuiven nu naar september 2020, bij behandeling van de kadernota 2021. Zo kunnen college en raad ook in deze bijzondere tijd een zorgvuldig proces doorlopen. Waarin ze samen komen tot weloverwogen keuzes voor een gezonde toekomst, in alle opzichten.