Burgemeester en Wethouders presenteren kadernota 2021 'Koers 2030; groei en ontwikkeling!'

Elk jaar stellen Burgemeester en Wethouders een kadernota op. In deze nota wordt het plan gepresenteerd voor het volgend jaar.

Wat gebeurt er in 2021 in Sliedrecht?

De kadernota van 2021 'Koers 2030; groei en ontwikkeling!' is op dinsdag 8 september gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op 29 september vraagt het college tijdens de raadsvergadering aan de gemeenteraad goedkeuring over de kadernota 2021.

Dit jaar is de kadernota een andere dan de gemeenteraad tot nu toe gewend was. Burgemeester en wethouders schetsen een visie waarin het goede blijft en tegelijk volop wordt ingezet op verdere ontwikkeling en vernieuwing in Sliedrecht. In de kadernota ligt de focus op drie kernopgaves: ruimtelijke vernieuwing, een veilige en inclusieve samenleving en ondernemerschap en betrokkenheid van burgers. 

Ruimtelijke vernieuwing

College Sliedrecht 2020Het college wil inzetten op een toename van 2.500 woningen. Het merendeel daarvan moet in 2030 gerealiseerd zijn. Daarvan zal naar verwachting 50% nieuwe woningbouw beneden de A15 en 50% boven het spoor komen. Het college wil groene, bereikbare en veilige verbindingen van Merwede tot Alblasserwaard en wil de barrière van A15 en spoor opheffen, te beginnen in Sliedrecht Oost.

Werk maken van een veilige en inclusieve samenleving

Met deze kernopgave heeft het college een samenleving voor ogen waarin iedereen meedoet naar vermogen en niemand tussen de wal en het schip valt. Dat kan door een sterke sociale infrastructuur, door sociale verbanden te organiseren en te stimuleren en door te ondersteunen waar dat nodig is. Om de toegenomen beleving van veiligheid vast te houden wil het college de leefbaarheid verder versterken. Veiligheid en het voorkomen van overlast is daar een belangrijk onderdeel van. 

Werken aan een ondernemend en betrokken Sliedrecht

De kracht van Sliedrecht is haar ondernemerschap en samenwerking. Dat wil het college verder versterken. Sliedrecht wordt nog aantrekkelijker door het toegankelijk maken van de oevers voor recreatie en het versterken en promoten van het centrum en het Baggermuseum. Het college wil ook de uitstraling van de vitale bedrijventerreinen en het centrum verder verbeteren door investeringen in de openbare ruimte, voldoende ruimte voor bedrijven en bedrijven op de juiste plek te hebben.

Eneco-gelden

Het college wil de Eneco-gelden onder andere inzetten voor een Ruimtelijk Vernieuwingsfonds, om de grootschalige woningbouwopgaven te faciliteren; een Dorpsfonds om de relatie tussen inwoners en ondernemers te versterken; het Vastgoedfonds voor een gezonde vastgoedportefeuille en een investering voor de uitbreiding van de begraafplaats.

Het college heeft de afgelopen maanden, na alle wisselingen in het college, stevig nagedacht. Vragen daarbij: 'Waar staan we en waar willen we naar toe? Waar willen we groeien en welke ontwikkelingen zien we graag voor Sliedrecht?' 

Bewuste keuze

Het uitgangspunt werd aan de collegetafel snel helder: om als gemeente de komende decennia verder te kunnen, is het echt noodzaak aan te geven waar het in het dorp naar toe moet. Wat zijn de maatschappelijke opgaven en vraagstukken voor de komende jaren? Het college kijkt daarin heel bewust verder dan de verkiezingen van 2022. De gemeente Sliedrecht bestaat om de belangen van hun inwoners te dienen. En daarom is het nodig verder te kijken dan de dag van vandaag. 

Goede vasthouden

Tegelijkertijd houdt dit college ook graag het goede vast en bouwt dat uit. Ook stelde het college op basis van eigen onderzoek vast dat fundamentele veranderingen nodig zijn om patronen te doorbreken. Patronen die het handelen tussen het college en gemeenteraad niet dienen en zich steeds lijken te herhalen, wat zorgt voor teleurstellende resultaten en achterblijvende voortgang. De voorbeelden zijn bekend: Burgemeester Winklerplein, Watertorenterrein en Sliedrecht Buiten. Voor deze (en andere) projecten worden de komende jaren heldere en haalbare plannen uitgewerkt. 

Visie 2030

Burgemeester en wethouders zijn ervan overtuigd dat een duidelijke visie noodzakelijk is om Sliedrecht blijvend te ontwikkelen. De gemeente Sliedrecht bestaat om de belangen van hun inwoners te dienen; zo stelt het college. Daarom is het nodig verder te kijken dan de dag van vandaag. De opgaven waar men in Sliedrecht met elkaar voor staat zijn groot en vragen om doorontwikkeling, verandering en vernieuwing en om een inzet over meerdere jaren. Met deze kadernota zet Sliedrecht in 2021 de eerste stappen om de komende decennia deze doelen te bereiken. Het college ziet voor het komende jaar drie kernopgaven: ruimtelijke vernieuwing, werk maken van een veilige en inclusieve samenleving en werken aan een ondernemend en betrokken Sliedrecht.