Omgevingsvisie Sliedrecht en bijbehorend Omgevingseffectrapport

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft de Omgevingsvisie Sliedrecht en het Omgevingseffectrapport (OER) vastgesteld tijdens de besluitvormende vergadering van 14 december.

Wat is een Omgevingsvisie

In een Omgevingsvisie wordt de langetermijnvisie weergegeven op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Deze wordt opgesteld in het kader van de Omgevingswet, die naar verwachting in juli 2022 in werking treedt. Een Omgevingsvisie is zelfbindend voor de overheid die hem opstelt. Dat betekent dat de overheid gehouden kan worden aan hetgeen zij heeft neergelegd in de Omgevingsvisie. Het op te stellen beleid en de op te stellen plannen moeten passen binnen de Omgevingsvisie. Voor anderen brengt de Omgevingsvisie geen verplichtingen met zich mee. Wel zullen beoogde ontwikkelingen moeten passen binnen de doelstellingen zoals opgenomen in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie Sliedrecht vormt dus de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving en gaat de Structuurvisie van Sliedrecht uit 2018 vervangen. De Omgevingsvisie is daarbij breder van opzet dan de Structuurvisie.

Wat is een Omgevingseffectrapport

Voor de Omgevingsvisie is een Omgevingseffectrapport opgesteld. Op basis van de Wet milieubeheer (nu) en de Omgevingswet (vanaf juli 2022) moeten namelijk de gevolgen van plannen die (mogelijk) belangrijke gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving in beeld worden gebracht. Een Omgevingseffectrapport draagt daarmee bij aan het maken van verantwoorde keuzes en het onderbouwen van deze keuzes. Het is een rapport dat hoort bij de Omgevingsvisie.

Waarover gaat het Omgevingseffectrapport bij de Omgevingsvisie Sliedrecht

Het Omgevingseffectrapport bij de Omgevingsvisie Sliedrecht laat zien wat de effecten zijn van de voorgenomen ambities uit de Omgevingsvisie. Daarbij zijn verschillende scenario's en de effecten daarvan in beeld gebracht en vergeleken. Op die manier draagt het Omgevingseffectrapport bij aan het maken van verantwoorde keuzes en het onderbouwen van deze keuzes. Als bijlage is een passende beoordeling van de omgevingsvisie toegevoegd. In dit document zijn ook de stikstofberekeningen te vinden.

De stukken kunt u  rechtstreeks raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ zoeken op Omgevingsvisie Sliedrecht of gebruikmaken van het planidentificicatienummer (
NL.IMRO.0610.OVSliedrecht2021-3001)
De stukken zijn ook te raadplegen in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.

Er is geen beroep mogelijk tegen de omgevingsvisie en/of het OER.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.