Concept Omgevingsvisie openbaar

Hoe ziet de toekomst van Sliedrecht er uit? Hoe versterken we het ondernemersklimaat? Waar zien we kansen om te bouwen? Op welke manier geven we invulling aan de energietransitie? En hoe zorgen we voor sociale en veilige buurten, waar het prettig wonen en werken is?

In het najaar van 2019 en 2020 zijn over deze vraagstukken waardevolle gesprekken gevoerd met bewoners én ondernemers. De reacties uit deze gesprekken zijn de afgelopen maanden verwerkt. Het totaal is samengevoegd en beschreven in een concept Omgevingsvisie. Dit concept is nu openbaar.

Denkt u weer met ons mee?

Iedereen, ook ú als ondernemer, kan het stuk doorlezen en een reactie geven. We zijn erg benieuwd wat u er van vindt. Komen de ingebrachte standpunten en ideeën volgens u voldoende naar voren? Meer informatie over de concept Omgevingsvisie vindt op Omgevingsvisie Sliedrecht. Uw reactie kunt u tot 1 juli a.s. mailen naar: omgevingsvisie@sliedrecht.nl. De reacties gebruiken we om de concept Omgevingsvisie aan te scherpen naar een officiële ontwerp Omgevingsvisie.

Download de Concept omgevingsvisie.

 

Hoe is de conceptvisie tot stand gekomen?

Hieronder blikken we graag nog met u terug op het proces dat we hebben doorlopen en welke concrete vervolgstappen er nog zijn.

Wat vooraf ging

  • Najaar 2019: Eerste sessie Omgevingsvisie over de kernkwaliteiten van Sliedrecht.
  • Voorjaar 2020: De inbreng is verwerkt in een Nota van Uitgangspunten, door de gemeenteraad vastgesteld, en gedeeld met de ondernemers.
  • Najaar 2020: Tweede sessie Omgevingsvisie - in combinatie met de concept Economische Visie (verdeeld over drie online bijeenkomsten) - over ruimtelijke keuzes, belang van bereikbaarheid, energietransitie, uitstraling van werklocaties, etc.
  • Begin 2021: De Economische Visie is afgerond met nog een (online) sessie voor ondernemers in februari, en door de gemeenteraad vastgesteld. De Economische Visie is één van de documenten die de basis vormen voor de Omgevingsvisie.

 
Vervolgtraject

  • Voornemen was om voor de zomer al een definitieve Omgevingsvisie vast te stellen; vanwege onder meer een milieueffectrapportage wordt dit nu ná de zomer. De milieueffectrapportage wordt momenteel opgesteld.
  • Na de zomer volgt eerst nog een formele terinzagelegging van de ontwerp Omgevingsvisie. Ook in die fase kunt u nog een officiële reactie indienen.
  • Pas hierna volgt besluitvorming door de gemeenteraad.
  • Naast, of in aanloop naar, de formele terinzagelegging gaan we graag nog een keer met u in gesprek over de ontwerp Omgevingsvisie. Zodra over dit moment meer bekend is, informeren wij u via de bekende kanalen. 

Koers voor de toekomst

We kunnen ons voorstellen, dat u dit als ondernemer een langdurend en omslachtig traject vindt. Toch, in de Omgevingsvisie komen zoveel belangen bij elkaar en moet er zoveel inhoud worden verwerkt, dat dit een hoge mate van zorgvuldigheid vereist. Dat kost tijd en zorgt voor allerlei stappen en fases. Maar, het levert straks wel een Omgevingsvisie op die fungeert als ruimtelijke koers voor de toekomst van heel Sliedrecht.

Wij danken u voor uw inbreng in het voortraject, en hopen dat u ook nu weer met ons meedenkt. 

Samen VÓÓR Sliedrecht!