Sliedrecht 'Koersvast vooruit' richting 2030

Koersvast vooruit! Dat is de kern van de Kadernota 2022. Het college is gestart met de uitvoering van de ambities richting 2030: ruimtelijke vernieuwing, een veilige en inclusieve samenleving en ondernemerschap en betrokkenheid van inwoners. De ingezette koers zet het college, ondanks financiële uitdagingen, in 2022 vastberaden en krachtig voort.

College B&W presenteert Kadernota 2022

Samen koersvast en ontwikkelingsgericht toewerken naar 2030. Deze ambitie hebben het college en de raad vorig jaar vastgesteld. Het college is vervolgens van wal gestoken: Samen met bewoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en partners is gestart met een aantal ontwikkelopgaven. In deze coronatijd was dat een bijzondere uitdaging, maar alle betrokken partijen zijn dit met lef en daadkracht met elkaar aangegaan.

Nieuwe woningbouw

De toekomst van Sliedrecht vraagt om tijdig werk te maken van ruimtelijke vernieuwing. 'De ruimte in Sliedrecht is beperkt', vertelt wethouder Ton Spek. 'Om ruimte te creëren, werken we aan nieuwe woningbouw, zowel in bestaand stedelijk gebied beneden de A15 als in Sliedrecht-Noord (boven het spoor). Duurzaamheid staat voorop, ons doel is 'Sliedrecht energieneutraal' in 2050. In 2022 starten we waar mogelijk al met de eerste ruimtelijke procedures. Ook ronden we de Omgevingsvisie dan af en starten we met de implementatie.'

Iedereen telt mee

Een veilige en inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen. 'In Sliedrecht valt niemand tussen wal en schip. Daar zetten we in 2022 verder sterk op in', benadrukt wethouder Piet Vat. 'Dit doen we door een passend vangnet te bieden waar nodig en door te werken aan veilige buurten. Ook signaleren we zo vroeg mogelijk problemen om zwaardere problematiek later te voorkomen. Met de pilot 'jeugdhulp naar de voorkant' en de vroeg signalering van schulden bieden we hulp en ondersteuning.'

Ondernemerschap stimuleren

Sliedrecht is een ondernemersdorp pur sang. 'Onze ondernemers hebben zich tijdens de coronacrisis veerkrachtig getoond. Toch zijn de gevolgen voor menigeen niet in de koude kleren gaan zitten, 2022 zal een jaar van herstel zijn', vertelt wethouder Piet Vat. 'We investeren in een stevige lokale economie, waar een derde van de inwoners in het eigen dorp werkt. Economische diversiteit en innovatie staan voorop. Ook investeren we in de openbare ruimte om daarmee de uitstraling en vitaliteit van de bedrijventerreinen te verbeteren.'

Nieuwe ideeën 

'We zijn ook optimistisch, juist in de coronatijd zijn tal van nieuwe ideeën geboren en nieuwe perspectieven op ondernemen, maar ook op recreëren en sporten ontstaan. De uitwerking van de Visie op Recreatie is bijvoorbeeld al gestart', vult wethouder Ed Goverde aan. 'We gaan in 2022 aan de slag met het toegankelijk maken van de oevers voor recreatie en het versterken en promoten van het centrum, het Baggermuseum en een toeristisch havenfront. Ook meer mogelijkheden tot sporten buiten verenigingsverband pakken we op.'

Meedenken en meedoen

In 2021 zijn inwoners, ondernemers, partnerorganisaties en belanghebbenden uitgenodigd om actief mee te denken en doen bij beleidsvorming, zoals de Omgevingsvisie en de Economische Visie. 'De natuurlijke houding van participatie en betrokkenheid trekken we in 2022 door', vertelt burgemeester Jan de Vries. 'We gaan zo met de uitvoering aan de slag, dat iedereen zich uitgenodigd voelt tot het inbrengen van ideeën en het zelf ontplooien van initiatieven. Dat doen we meer vanuit creativiteit, minder vanuit regels en door het verbinden van thema's en partijen.'

Uitdagingen

De context waarin aan de ambities in 2022, en de jaren erna, wordt gewerkt is complex en voortdurend aan veranderingen onderhevig. Niet alleen als gevolg van de coronacrisis, maar ook door de toenemende druk in het sociaal domein en door de nog onzekere herverdeling van het Gemeentefonds. Het college houdt, ondanks deze uitdagingen, vast aan de ingezette koers en laat financiële tekorten niet ten koste gaan van de ambities.

Financiële reserves

'Dit betekent dat in 2022 op een aantal onderdelen extra (financiële) impuls vanuit de reserves noodzakelijk is, zoals voor groenbeleid, riolering, de ponton en groot onderhoud voor de waterbus en de vroeg signalering van schulden', concludeert wethouder Piet Vat. 'Meerjarig, tot 2024, blijft er sprake van een sluitende begroting, maar door de geschetste onzekerheden is dat voor de verdere toekomst niet langer vanzelfsprekend. Scherpe keuzes maken blijft noodzakelijk.'

Koersvast vooruit

Sliedrecht is een gemeente om trots op te zijn. Het is er nu al goed wonen, leven en ondernemen', aldus burgemeester De Vries. 'Toch vraagt de toekomst om voortdurende vernieuwing. Sliedrecht wordt daardoor steeds inclusiever, mooier en levendiger, groener en toegankelijker, van polder tot rivier. Het fundament is gelegd, de context is dynamisch, maar samen mét Sliedrecht houden we vast aan onze koers richting 2030!'

Download hier de Kadernota 2022