Bestemmingsplan ''Hoogspanningsverbindingen" ter inzage

Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan "Hoogspanningsverbindingen" vast te stellen. Vanaf donderdag 19 mei tot en met donderdag 30 juni ligt het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ter inzage.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inhoud bestemmingsplan

Vanuit het Rijk was tot 1 juli 2021 een uitkoopregeling van kracht voor woningen die pal onder de hoogspanningsverbindingen zijn gelegen. De eigenaren van uiteindelijk 17 woningen hebben aan deze uitkoopregeling meegedaan. Eén van de voorwaarden in de regeling is dat de woonbestemming van deze woonpercelen wordt verwijderd. Het bestemmingsplan 'Hoogspanningsverbindingen' voorziet hierin voor vrijwel alle woningen en geeft aan deze percelen een 'groen' bestemming, omdat deze woningen gesloopt zullen gaan worden. 

Ter inzage

Vanaf donderdag 19 mei tot en met donderdag 30 juni ligt het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan raadplegen:
•    In de publiekshal van het gemeentekantoor: Industrieweg 11 te Sliedrecht;
•    Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop 'Plannen zoeken'  (identificatienummer: NL.IMRO.0610. bpHoogspanningverb-3001)

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn is zes weken en begint op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd en loopt in dit geval van 20 mei 2022 tot en met 1 juli 2022. Vermeld altijd de redenen van uw beroep en stuur een kopie van het besluit mee.

De mogelijkheid van beroep bestaat in ieder geval als u belanghebbende bent bij het besluit. Als u géén belanghebbende bent, dan gelden aanvullende voorwaarden, te weten:
•    tijdens de voorbereidingsprocedure mocht een ieder zienswijzen indienen, en;
•    u heeft ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Heeft u dat niet gedaan, dan kunt u alleen een beroepsschrift indienen als het niet uw schuld is dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Raad van State.

Het instellen van beroep en het indienen van een verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de site https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten (griffierecht).

Nadere informatie 

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184 en te vragen naar mevrouw Heinsbroek – van der Zwaag.