Terugblik bijeenkomst Economische Visie en ondernemersfonds Sliedrecht

Op 27 september organiseerden de VSO en de gemeente een bijeenkomst voor ondernemers en andere eigenaren en gebruikers van zakelijk of maatschappelijk vastgoed. Na een maaltijd volgde een introductie van wethouder Bijderwieden en gaf de adviseur economie van de gemeente een tussenstand van de uitvoering van de Economische Visie. De Economische Visie is in 2021 opgesteld in samenwerking tussen ondernemers en gemeente.

Ondernemersfonds

Nadat de gemeenteraad de Economische Visie in 2021 heeft vastgesteld, zijn een vertegenwoordiging vanuit ondernemend Sliedrecht en de gemeente aan de slag gegaan met de uitvoering. Hoewel er tot nu toe al een aantal acties zijn uitgevoerd, hebben de ondernemers en de gemeente ook geconcludeerd dat er een betere samenwerkingsstructuur mét financiële basis nodig is om verder te komen met de uitvoering. Nadat in maart 2022 in een ondernemersbijeenkomst was aangegeven dat er hiervoor een onderzoek zou starten naar een zogenoemd "ondernemersfonds", is dit onderzoek uitgevoerd in de afgelopen maanden. Daarbij heeft een stuurgroep van zo'n 25 ondernemers als vertegenwoordiging vanuit alle sectoren en bedrijventerreinen/winkelgebieden steeds meegelezen en commentaar geleverd op het onderzoek. In juni werd al een tussenstand gepresenteerd aan de gemeenteraad; inmiddels is het onderzoek nagenoeg afgerond.

Nadat Adrie Stuij, voorzitter van de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen, had toegelicht hoe belangrijk het is dat ondernemers samen de schouders zetten onder de versterking van het ondernemingsklimaat in Sliedrecht, gaf Rob Manders van bureau Blaauwberg een technische toelichting op hoe een ondernemersfonds voor Sliedrecht zou kunnen werken. Belangrijkste elementen zijn de volledige zeggenschap van de gezamenlijke ondernemers over de bestedingen van het budget, terwijl de gemeente het ondernemersfonds vult vanuit de OZB op niet-woningen. Het ondernemersfonds krijgt daarbij een eigen bestuur en besluitvormingsplatform, en het ondernemersfonds sluit ook een overeenkomst met de gemeente waarin wordt afgesproken dat de gemeente zich niet mag bemoeien met de uitgaven van het fonds en ook geen eigen basistaken mag afwentelen op het fonds. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit of er een ondernemersfonds moet komen en zo ja, dan wordt het ingesteld voor vier jaar met na drie jaar een evaluatie.

Tijdens de bijeenkomst waren er nog veel vragen van de aanwezigen over hoe een ondernemersfonds in Sliedrecht precies zou moeten gaan werken, welke rol het fondsbestuur zou moeten gaan krijgen en hoe plannen ingediend kunnen gaan worden. Bij de beantwoording van de vragen benadrukten de sprekers dat het uiteindelijke doel de uitvoering van de Economische Visie is; dat is het basisplan waar we aan werken en een ondernemersfonds is daarvoor slechts een middel om slagvaardig tot uitvoering te komen.

Onderzoeksrapport

Begin oktober heeft de stuurgroep van vertegenwoordigers van ondernemend Sliedrecht de onderzoeksfase afgesloten. Hierin zijn ook alle vragen en opmerkingen van de bijeenkomst op 27 september verwerkt tot een definitief onderzoeksrapport. Daarna is het rapport aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad voor besluitvorming. Onder voorbehoud van die besluitvorming werkt de stuurgroep verder de structuur voor het bestuur en het functioneren van het voorgenomen ondernemersfonds uit.

Het complete verslag, presentatie en onderzoeksrapport leest u op Terugblik bijeenkomst ondernemersfonds.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hilbert de Jong, beleidsadviseur economie Gemeente Sliedrecht, hj.de.jong@sliedrecht.nl.