Toepassing belemmeringenwet privaatrecht

De Burgemeester van Sliedrecht maakt bekend dat met ingang van vrijdag 23 september 2022 tot en met vrijdag 7 oktober 2022 het verzoek van Stedin Netbeheer B.V., aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, te Utrecht gedurende veertien dagen ter inzage ligt in het gemeentehuis van Sliedrecht, Industrieweg 11, 3361 HJ te Sliedrecht.

Dit betreft een verzoek om met toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht aan rechthebbende(n) de gedoogplicht op te leggen voor de instandhouding van het transformatorstation elektriciteit en de daarbij behorende (ondergrondse) kabels op het perceel gelegen aan de Baanhoek 20, 3361 GK te Sliedrecht, kadastraal bekend als gemeente Sliedrecht, sectie H, nummer 8811.

U kunt de stukken inzien nadat u een afspraak heeft gemaakt met het collegesecretariaat. Dat is bereikbaar op telefoonnummer 14 0184 (en dan kiezen voor Sliedrecht).

De stukken kunnen ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.

Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht wordt er tevens een zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en kan overleg worden gepleegd met de verzoeker, Stedin Netbeheer B.V.

De zitting zal worden gehouden in het Provinciehuis van Zuid-Holland, Hollandplein 1, 2596 AW te Den Haag en plaatsvinden op maandag 10 oktober 2022 om 11:00 uur.

De rechthebbende(n) van de kadastrale percelen worden schriftelijk in kennis gesteld.