Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Wet openbaarheid van bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot informatie van de overheid, dus ook van de gemeente Sliedrecht. Op die manier kunt u meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid.

De gemeente Sliedrecht verschaft op allerlei manieren informatie over haar beleid en de uitvoering ervan, bijvoorbeeld via het internet, door het uitgeven van persberichten, het verspreiden van folders en brochures en via officiële bekendmakingen in De Merwestreek. Als deze informatie voor u echter niet toereikend is, kunt u een verzoek doen om openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: een Wob-verzoek. Informatie van de gemeente Sliedrecht is namelijk in principe openbaar. Er zijn enkele uitzonderingen.

Uitzonderingsgronden

In de Wob is bepaald welke informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Het betreft de volgende gevallen:

  • het in gevaar brengen van de eenheid van de Kroon;
  • het in gevaar brengen van de veiligheid van de Staat;
  • gegevens die personen of bedrijven vertrouwelijk aan de overheid hebben verstrekt;
  • bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Daarnaast kan sprake zijn van een belang dat niet opweegt tegen het algemene belang van informatieverstrekking. In zo'n geval wordt ook geen informatie verstrekt.

Indienen Wob-verzoek

Aan een Wob-verzoek zijn geen formele eisen gesteld. In uw Wob-verzoek dient u concreet aan te geven over welk onderwerp u informatie wilt hebben. Bij voorkeur noemt u ook het document dat u wilt ontvangen. U kunt slechts informatie opvragen die aanwijsbaar aanwezig is en waar het bestuursorgaan over beschikt. Verder moet de door u opgevraagde informatie betrekking hebben op het beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

De gemeente Sliedrecht heeft de elektronische weg voor het indienen van een Wob-verzoek niet opengesteld. Dit betekent dat Wob-verzoeken per e-mail niet in behandeling worden genomen. Een Wob-verzoek moet  schriftelijk en ondertekend worden ingediend. Uw wob-verzoek kunt u richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Besluit

De beslissing op een Wob-verzoek wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken nadat het verzoek is gedaan, genomen. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid deze termijn met nog eens vier weken te verlengen. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd aan u worden medegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken.

Informatieverstrekking

Informatie kan in de volgende vormen aan u verstrekt worden:

  • een kopie of andere weergave van de letterlijke inhoud van een document;
  • het inzien van de documenten of andere gegevensdragers;
  • een uittreksel of samenvatting van de inhoud;
  • informatie uit documenten of andere gegevensdragers.

Kosten

Voor het indienen van een Wob-verzoek bent u geen kosten verschuldigd. Wel kunnen er, zoals bepaald in de legesverordening, kosten in rekening worden gebracht voor het verstrekken van informatie (bijvoorbeeld het verstrekken van kopieën).

Meer informatie

Meer informatie over de Wob vindt u op de website van de Rijksoverheid.