Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken.

Bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.