Verduurzamen woningen

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • Het verduurzamen van de woningen aan de Admiraal de Ruijterstraat 57 t/m 83, Trompstraat 2 t/m 30 en 1 t/m 17, Piet Heinstraat 2 t/m 22 en Hugo de Grootstraat 86 t/m 96 te Sliedrecht.

De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 12 september tot en met 23 oktober 2019 ter inzage in de publiekshal in het gemeentekantoor van Sliedrecht, van 9:00 uur - 15:00 uur, Industrieweg 11, algemeen tel. nr. 140184.

Zienswijzen

Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende 6 weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij het team Dienstverlening: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.