Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Inspreken

Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of instelling kunt u raadsleden op verschillende manieren benaderen.

Heeft u een vraag, wens of suggestie? Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen waar u zich hard voor wilt maken of waarover u zich zorgen maakt? U kunt dan inspreken bij de besluitvormende – of oordeelsvormende vergaderingen van de gemeenteraad.

Inspreken tijdens een vergadering van de Gemeenteraad, hoe doet u dat?

Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of instelling kunt u raadsleden op verschillende manieren benaderen. Heeft u een vraag, wens of suggestie? Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen waar u zich hard voor wilt maken of waarover u zich zorgen maakt? U kunt dan inspreken bij de besluitvormende – of oordeelsvormende vergaderingen van de gemeenteraad.

In de  besluitvormende vergaderingen van de gemeenteraad worden besluiten genomen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, laat de gemeenteraad zich adviseren door de oordeelsvormende vergadering. Inspreken is het meest effectief bij een  oordeelsvormende vergadering. De reden hiervoor is dat de (burger-)raadsleden tijdens deze vergaderingen hun voorlopig standpunt(en) vormen en daarover met elkaar in debat gaan. Na de oordeelsvormende vergaderingen bespreken zij de voorstellen verder in hun eigen fractie richting de besluitvormende vergadering.

U kunt de data van de bijeenkomsten van de Gemeenteraad vinden in het vergaderschema. De gemeenteraad vergadert in principe altijd op de dinsdagavond.

Hoe laat aanwezig zijn en hoe gaat het verder?

U wordt bij aanvang van de vergadering verwacht (zie hiervoor bij de betreffende vergaderstukken). U kunt zich bij binnenkomst melden bij de bode, die u begeleidt naar uw gereserveerde zitplaats. De voorzitter zal bij het agendapunt "Spreekrecht" het woord tot u richten en u verzoeken om naar voren te komen. Vanaf een katheder spreekt u de gemeenteraad toe.

Spelregels

Om u op weg te helpen, vindt u hier een aantal spelregels voor het inspreken.

Om in te spreken, dient u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffier, de heer R.P.A. van Aalst aan te melden. Dat kan via telefoonnummer 0184-495986 of per mail rpa.van.aalst@sliedrecht.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. U kunt ook altijd bij de griffie terecht voor meer informatie.

 • Per vergadering is in totaal maximaal 30 minuten beschikbaar voor inspreken.
 • Als u inspreekt, krijgt u maximaal 5 minuten de tijd om de gemeenteraad toe te spreken (niet het college). Echter, wanneer er meer dan 6 insprekers zijn, verdeelt de voorzitter de beschikbare 30 minuten evenredig over de insprekers.
 • Als inspreker kunt u over bijna alle onderwerpen het woord voeren. U kunt bijvoorbeeld op bepaalde belangen wijzen, wensen kenbaar maken of suggesties doen. Er is echter ook een aantal uitzonderingen op die regel. Zo staat in de gemeentewet dat u niet kunt inspreken over:
  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • gedragingen waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
 • Bent u niet helemaal zeker of uw onderwerp een uitzondering is? U kunt altijd bij de griffie terecht als u hierover meer wilt weten.
 • Als inspreker bent u te gast bij de vergadering van de gemeenteraad. Graag attenderen wij u erop dat er regels zijn hoe met elkaar om te gaan. Deze gedragsregels (regels van orde) gelden voor alle aanwezigen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u raadsleden of collegeleden niet bij hun voornaam mag aanspreken. Ook mag u niemand beledigen of onbetamelijke dingen zeggen en wordt er 'via de voorzitter' gesproken. De gedragsregels zijn er om te voorkomen dat de persoonlijke relatie de inhoudelijke discussie gaat beïnvloeden en andersom. Dat is dus ook in uw belang. Als de voorzitter het nodig acht, kan hij of zij ingrijpen om de orde te handhaven.
 • Als u inspreekt, mag alleen de voorzitter van de vergadering u onderbreken (= interruptie).
 • Als u in een oordeelsvormende vergadering inspreekt, kan de voorzitter de (burger-) raadsleden gelegenheid geven u vragen te stellen. In een besluitvormende vergadering mogen slechts bij hoge uitzondering vragen aan u worden gesteld na afloop van de inspraak.

Tips

 • De spreektijd van vijf minuten is kort en zo voorbij. Zet wat u te vertellen heeft op papier als geheugensteuntje tijdens uw toespraak. Zorg er voor dat u altijd een afsluitende zin klaar heeft om uw betoog voor uw gevoel goed te kunnen beëindigen. Wij adviseren u voor 5 minuten inspreken niet meer dan 650 woorden te gebruiken. Dat is ongeveer een A4-tje.
 • Omdat uw spreektijd door de voorzitter bij aanmelding van meer dan 6 insprekers ingekort kan worden, kunt u er het beste voor kiezen om uw belangrijkste boodschappen aan het begin van uw betoog te geven.
 • Zorg dat u kopieën hebt om uit te delen aan de leden van de vergadering en eventuele andere toehoorders (bijvoorbeeld journalisten). U kunt uw bijdrage ook door de griffie (na afloop van uw betoog) digitaal laten verspreiden.
 • Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer, zodat u te bereiken bent.

Natuurlijk kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een (burger)-raadslid.

Twijfelt u nog? Neem dan contact op met de Griffie via griffie@sliedrecht.nl.