Instrumenten voor de gemeenteraad

Overzicht van alle instrumenten van de gemeenteraad.

Amendement

Voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen. (Artikel 147b Gemeentewet).

Subamendement

Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.

Stemming over amendementen

Als op een aanhangig voorstel een amendement is ingediend, wordt eerst over het amendement gestemd en vervolgens over het voorstel.
Als op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement.

Initiatiefvoorstel

Een voorstel voor een verordening of ander voorstel. (Artikel 147a Gemeentewet).

Interpellatie

Het vragen van inlichtingen over een onderwerp als bedoeld in artikel 169, lid 2 en 180 lid 2 van de Gemeentewet.

Als een lid van de raad van oordeel is dat het college over een onderwerp dat niet op de agenda voorkomt aan de gemeenteraad inlichtingen moet verstrekken over het door hem gevoerde bestuur, vraagt deze bij de voorzitter een interpellatie aan.

Motie

Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.

Stemming over moties

Als aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie.

Onderzoek

Een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, 1e lid Gemeentewet naar het door het college of burgemeester gevoerde bestuur.

Stemverklaring

Een standpuntverheldering van een stemming welke geen uitlokking tot debat mag inhouden.

Technische vragen (vragenvanuitderaad)

Hiervoor is voor alleen voor (burger-)raadsleden een speciaal  emailaccount ingericht. Beantwoordingstermijn 4 werkdagen.

We kennen mondelinge, schriftelijke en technische vragen. Mondelinge vragen worden in een oordeels- of besluitvormende vergadering gesteld. Op schriftelijke vraag is artikel 39 van het RvO van toepassing: schriftelijk indienen bij de voorzitter via de griffier (kan via mail aan de griffie), griffier zorgt voor verspreiding onder de raad, college heeft 14  dagen de tijd om schriftelijk te antwoorden. Het gaat hierbij om vragen met een politiek karakter, bijvoorbeeld omdat er een mening of opvatting wordt gevraagd. Het kan daarbij gaan om zaken die zijn geagendeerd, maar ook om zaken die niet op de agenda staan.

Voor technische vragen, met name over geagendeerde stukken, is het mailadres “vragenvanuitderaad” – zulke vragen worden na binnenkomst binnen 4 dagen beantwoord, waarna vraag en antwoord voor alle raadsleden beschikbaar zijn. Dit zijn vragen met een feitelijk karakter.

Indien schriftelijke vragen naar het oordeel van de griffier ten onrechte als technische vragen zijn gesteld, kan hij de vragen terugsturen naar de steller met het verzoek de juiste weg te bewandelen.

Artikel 39 (schriftelijke) vragen

(Reglement van Orde)

Worden via de griffier bij de voorzitter van de raad ingediend. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in elk geval binnen veertien dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen.  

Artikel 38 (mondelinge) vragen

(Reglement van Orde)

Mondelinge vragen (voorafgaand aan de besluitvormende vergadering) aan burgemeester en wethouders over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur m.b.t. een actueel onderwerp.

Opgave onder vermelding van het onderwerp schriftelijk via de griffier bij de voorzitter van de raad uiterlijk op maandag voor 12.00 uur voorafgaand aan de besluitvormende vergadering.