Leerplicht

In de leerplichtwet staat dat kinderen van 5 jaar en ouder naar school gaan. Kinderen mogen niet zomaar wegblijven. De gemeente heeft de taak te controleren dat kinderen naar school gaan, dan wel wegblijven met geldige redenen. Wanneer de gemeente vaststelt dat kinderen om ongeldige redenen wegblijven van school, kan de gemeente maatregelen treffen.

Wanneer is mijn kind leerplichtig?

Uw kind is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Naast de ‘normale’ leerplicht, bestaat ook de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn of de volledige leerplicht achter de rug hebben en nog geen startkwalificatie hebben behaald. Deze jongeren zijn tot hun 18e verjaardag (of tot het moment dat zij een mbo2-, havo-, of vwo-diploma hebben behaald) kwalificatieplichtig. Dit betekent dat deze jongeren een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie.

Wat is een startkwalificatie?

Onder startkwalificatie verstaan we een mbo2-, havo-, of vwo-diploma.

Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

Uw kind hoeft niet naar school, wanneer:

  • de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel
  • uw kind ziek is. U geeft dat zo spoedig mogelijk aan de school door. De school kan hierbij vragen om een doktersverklaring als bewijs.
  • uw kind geschorst is en van de school voor straf niet op school mag komen

U kunt meer informatie vinden over leerplicht op de website van Dienst Gezondheid & Jeugd.

Hoe werkt de leerplicht?

De school moet alle soorten schoolverzuim bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten melden. De directeur van de school beslist over de aanvragen voor extra verlof tot maximaal 10 dagen. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Als het verzuim is gemeld bij het Bureau Leerplicht, dan neemt de leerplichtambtenaar contact op met de school en de ouders. Vanaf 12 jaar is het kind mede verantwoordelijk voor het schoolverzuim en kan de leerplichtambtenaar ook het kind hierop aanspreken. Bij problemen kan de leerplichtambtenaar helpen met het zoeken naar een juiste oplossing.

Welke acties kan een leerplichtambtenaar ondernemen?

De leerplichtambtenaar kan de volgende maatregelen nemen:

  • waarschuwing geven
  • melding bij de GGD
  • opmaken van een proces-verbaal. Het Openbaar Ministerie verzoekt vervolgens, in de meeste gevallen, de Raad voor de Kinderbescherming tot het verrichten van een basisonderzoek
  • advies geven aan een instantie als jeugdzorg

U kunt meer informatie vinden over leerplicht op de website van Dienst Gezondheid & Jeugd.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie kijkt u op de onderstaande websites van “Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten”, “Brancheorganisatie voor leerplicht en RMC”, “Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap” en “Voortijdig schoolverlaten”.