klik hier

Afbeelding 1

ALGEMEEN

Waarom sluiten schadeverzekeraars een pandemie veelal uit van de dekking?

Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit.

Is er ooit onderzoek gedaan naar de impact van een pandemie op de solvabiliteit van verzekeraars?

De solvabiliteit van verzekeraars wordt getoetst op basis van een Europees kader, Solvency II. Daarin is standaard het risico op een pandemie meegenomen in de solvabiliteitseis. Alle Nederlandse verzekeraars moeten voldoen aan dit kader.

Zijn eventuele (tijdelijke) veranderingen in mijn bedrijfsactiviteiten door het coronavirus wel gedekt onder mijn huidige verzekeringen?

Eventuele veranderingen in uw bedrijfsactiviteiten kunnen impact hebben op uw verzekeringen. Controleer dit goed in uw polisvoorwaarden. Wijkt u bijvoorbeeld uit naar andere leveranciers om uw spullen toch in te kunnen blijven kopen? Controleer dan goed of dit invloed heeft op de dekking van bijvoorbeeld uw goederentransportverzekering. Als u andere afzetkanalen zoekt, kunt u ook te maken krijgen met andere vervoerstrajecten of dekkingsgebied. U moet nakijken of dit gedekt is binnen uw huidige verzekering. Verandert u van bedrijfsactiviteiten, pas dan ook uw verzekeringen hierop aan. Denk hierbij aan:

 • Het tijdelijk bezorgen van maaltijden;

 • Het leegstaan van een pand of uw pand krijgt tijdelijk een andere bestemming;

 • Het tijdelijk inzetten van uw vrachtwagens en/of auto’s voor een ander doel;

 • Het tijdelijk inzetten van uw werknemers voor een ander doel;

 • Het generen van meer omzet in deze situatie.

Zijn sommige organisaties/sectoren verzekerd tegen het coronavirus?

Nee. Het kan wel zo zijn dat er voor specifieke segmenten, zoals hotels, sprake kan zijn van een vooraf uitonderhandelde sublimiet. In dat geval is er een beperkte dekking. Heeft u een onderneming in het hotelsegment of toeristische sector? Neem dan contact op met uw accountmanager. Voor een aantal segmenten hebben wij een beperkte dekking ingekocht. We bekijken graag of dit voor u het geval is. Helaas kunnen wij in de huidige situatie deze dekking niet meer inkopen.

Wat kan ik als werkgever doen tegen het coronavirus?

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek. Communiceer hygiënemaatregelen naar uw medewerkers en let erop dat mensen zich hieraan houden en elkaar hierop aanspreken.OMZET

Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?

Heeft u als ondernemer vragen die niet worden beantwoord op deze website? Dan kunt u contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van KVK.

Ik ben zzp’er en heb financiële problemen, doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Er komt een tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, maar die tijdelijk in de problemen zitten als gevolg van het coronavirus. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar zal sneller behandeld en verstrekt worden. Wilt u meer informatie over deze tijdelijke voorziening? Het coronavirus: check hier je regelingen.

Ik ben zzp’er en loop nu opdrachten mis, omdat opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?

Dat is afhankelijk van wat u met uw opdrachtgevers heeft afgesproken in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand deze overeenkomst niet na? Dan kan diegene schadeplichtig zijn.

Mogen kappers, nagelsalons e.d. openblijven?

Deze mogen openblijven. Wel adviseert de overheid waar mogelijk een afstand van 1,5 meter of twee armlengtes. Branchevereniging ANKO voegt daaraan toe dat de keuze aan de ondernemer zelf is, aangezien 1,5 meter afstand bewaren onmogelijk is met deze beroepen. De organisatie heeft een lijst met voorzorgsmaatregelen samengesteld.

Zijn er voorbeelden van crisisplannen voor bedrijven zodat ondernemers die niet zelf hoeven te bedenken?

Ja. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben samen een handreiking opgesteld met daarin aandachtspunten voor een bedrijfscontinuïteitsplan.

Ik kan niet meer aan mijn verplichtingen voldoen. Wanneer is er sprake van overmacht?

Overeenkomsten moeten worden nagekomen, dat is de kern van ons rechtssysteem. Een beroep op overmacht wordt niet snel aangenomen. De kans op een positief beroep op overmacht is heel klein. Of er sprake is van overmacht hangt af van het contract dat je hebt opgesteld. Bij commerciële contracten is vaak een zogeheten force majeure-clausule opgenomen. Daarin is vastgelegd in welke omstandigheden sprake is van overmacht, en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is. In de clausule staan meestal zaken als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing naar de (overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen een beroep kan worden gedaan op overmacht. Je kunt ook ziektes, epidemieën of quarantaines in zo’n contract opnemen.
Bij een geschil bepaalt de rechter. Heb je geen force majeure-clausule opgenomen? Dan kijk je naar de mogelijkheden in het toepasselijk recht. Dit kan Nederlands recht zijn, of het recht van het land waar je klant is gevestigd. Het niet kunnen leveren wordt in de wet omschreven als ‘een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis’. Dit is beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Kom je je overeenkomst niet na? Dan kun je uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee. Wanneer uw bedrijf inkomsten misloopt door het virus, is dit niet gedekt op de bedrijfsschadeverzekering. De productie kan stilvallen, omdat er geen grondstoffen meer worden geleverd, omdat afnemers niet meer afnemen, of omdat er veel zieke werknemers zijn. Het gaat hier echter niet om bedrijfsschade als gevolg van materiële schade door een verzekerde gebeurtenis. De uitbraak van een virus valt hier niet onder.

Mijn leveranciers kunnen niet leveren. Kan ik de opgelopen schade op hen verhalen?

Als leveranciers niet kunnen leveren, zal er in de regel ook geen mogelijkheid zijn om de schade op hen te verhalen. Nog afgezien van wat daarover in de koop- of verkoopovereenkomst is geregeld, is de kans groot dat leveranciers zich op overmacht zullen beroepen. En ook daar zal dus weinig te halen zijn voor het bedrijfsleven. Bedrijven die veel minder uren maken dan normaal door het virus, zouden een beroep kunnen doen op de bestaande regeling werktijdverkorting (wtv), zodat zij geen personeel hoeven te ontslaan. Hiervoor kunnen ze een verzoek indienen bij UWV.

Zijn de financiële gevolgen van uitbraak van het coronavirus gedekt onder de brandverzekering?

Een vereiste voor dekking op de brandverzekering is dat er sprake moet zijn van materiële schade. De brandverzekering biedt daarom geen dekking voor verlies van ‘productie’ als gevolg van een uitbraak van het coronavirus. Dit in verband met het ontbreken van enige materiële schade.

Ik leid als ondernemer inkomstenverlies, omdat ik langer moet verblijven op mijn vakantieadres door het coronavirus. Kan ik mijn schade vorderen?

Nee, dit kan niet. Wilt u schade kunnen vorderen buiten een contractuele relatie dan moet er of sprake zijn van een risicoaansprakelijkheid op grond waarvan een ander verplicht is deze te vergoeden, of van een schuldaansprakelijkheid (toerekenbaar). Hiervan lijkt geen sprake te zijn. Binnen een contractuele relatie geldt in principe dat er sprake moet zijn van een toerekenbare tekortkoming, tenzij anders overeengekomen. Een pandemie is niet aan een individu/onderneming toe te rekenen.AANSPRAKELIJKHEID

Een gast heeft het virus opgelopen in mijn hotel/recreatiepark etc. Kan de gast de hoteleigenaar aansprakelijk stellen?

Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet de gast kunnen aantonen dat de hoteleigenaar en/of management een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem en/of haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Ik heb het virus opgelopen. Kunnen anderen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?

Naar alle waarschijnlijkheid niet. Om jou aansprakelijk te stellen voor schade moet er aangetoond worden dat jij opzettelijk schade hebt veroorzaakt of dat deze is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden.

Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Dat is misschien mogelijk, want er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat u ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op het werk verschenen is. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet u kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

WERKNEMERS EN VERZUIM

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Er moet een verzuimmelding bij de arbodienst worden gedaan en de arbodienst pakt de verzuimbegeleiding op.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten, omdat hij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. Ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal niet uitkeren, want ook daar moet arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval aan ten grondslag liggen.

Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik na twee jaar ziekte een beroep doen op deze verzekering?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Mag ik als werkgever werknemers weren die terugkeren uit een besmet gebied?

Als uw werknemer geen gezondheidsklachten heeft, kan hij/zij gewoon aan het werk. Om preventieve redenen kunt u overwegen om iemand de eerste twee weken na terugkeer thuis te laten werken. Voor iedereen in Nederland geldt: blijf thuis bij de klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact en neem contact op met de huisarts als de klachten verergeren (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten).

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken? 

Nee, alleen mensen die klachten hebben al neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts. Echter heeft u als werkgever de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat betekent dat u maatregelen moet nemen om de kans op besmetting te beperken. Concrete richtlijnen voor werkgevers bestaan er (nog) niet, maar denk aan passende hygiënemaatregelen als voldoende zeep en tissues op toiletten. Communiceer dit ook duidelijk naar uw werknemers. Daarnaast is het advies om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.

Ik vermoed dat één van mijn werknemers besmet is met het coronavirus. Wat moet ik doen?

Als u vermoedt dat een werknemer besmet is met het virus dan laat u hem/haar naar huis gaan en telefonisch contact zoeken met de huisarts. Wacht eerst het oordeel van de huisarts en GGD af, voordat u verdere maatregelen neemt. Wij adviseren om ook de bedrijfsarts hierover te informeren.

Wat is de rol van mijn bedrijfsarts in het voorkomen van het coronavirus onder werknemers?

De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht één van uw medewerkers besmet raken. De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is om de werknemer contact op te laten nemen met de eigen huisarts.

Ik heb als werkgever een verzuimverzekering. Er is minder werk voor mijn werknemers en moet zelfs tijdelijk het bedrijf sluiten. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?

Nee, de werknemer is niet ziek en er is dus géén dekking op de verzuimverzekering. Hiervoor kunt u mogelijk andere maatregelen treffen. Die leest u hieronder.

Wat als mijn bedrijf in de bedrijfsvoering wordt geraakt door het coronavirus?

Als een organisatie door het coronavirus voor minstens twee weken ten minste twintig procent minder werk heeft, is het mogelijk om werktijdverkorting (wtv) aan te vragen bij het ministerie van SZW. Dat kan overigens alleen voor werknemers waarvoor een loondoorbetalingsplicht bestaat, dus niet voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten. Als het ministerie een vergunning afgeeft, kan de onderneming bij het UWV een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor de werknemers. UWV vergoedt achteraf de uren dat werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. U heeft zo minder loonkosten, terwijl de werknemers wel volledig in dienst blijven. Over de uren waarvoor werktijdverkorting is verleend, heeft de werknemer gedurende de eerste twee maanden recht op een uitkering ter hoogte van 75% van het loon en daarna op 70% (gemaximeerd tot het maximum dagloon). Ondanks dat de meeste werkgevers deze uitkeringen zullen aanvullen tot 100% zijn werkgevers daartoe niet verplicht. (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel)

Een werkgever vraagt bij het UWV werktijdverkorting aan in verband met een verminderde omzet door het coronavirus. Wat betekent dit dan voor de werknemers?

Als de werkgever werktijdverkorting heeft aangevraagd bij het ministerie van SZW en de vergunning is verleend, dan kan de werkgever voor betreffende werknemers een WW-uitkering aanvragen voor de uren waarvoor de werktijd is verkort. Over die uren heeft de werknemer gedurende de eerste twee maanden recht op uitkering ter hoogte van 75% van het loon en daarna op 70% (gemaximeerd tot het maximum dagloon). Ondanks dat de meeste werkgevers deze uitkeringen zullen aanvullen tot 100% zijn werkgevers daartoe niet verplicht.

Een zzp-er werkt voor een opdrachtgever. De opdrachtgever wil eenzijdig het aantal te declareren uren van de zzp-er terugbrengen, omdat hij minder omzet verwacht. Mag dat?

Of de opdrachtgever dit mag, is afhankelijk van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (zzp'er) gemaakte afspraken. Als er een schriftelijke afspraak is gemaakt dat de opdrachtgever gedurende een bepaalde periode een vooraf aantal overeengekomen uren zal vergoeden, dan mag de opdrachtgever dit niet eenzijdig wijzigen, tenzij in de overeenkomst is bepaald dat dit, bijvoorbeeld als gevolg van overmacht, wel mag. Is er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer helemaal niets (schriftelijk) vastgelegd? Dan mag de opdrachtgever de opdracht op enig moment (per direct) beëindigen of de uren verminderen/terugbrengen.

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen? 

De oproep aan u, als werkgever, is om de werktijden tot en met 6 april 2020 waar mogelijk te spreiden. U mag de werktijden van uw werknemers dus aanpassen.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?  

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het kan zijn dat de toegang weigeren tot de werkplek hieronder valt. Dit is afhankelijk van de situatie. Daarnaast wordt u, als werkgever, geadviseerd om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken mogelijk is voor uw werknemers.

Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur (zorginstelling, ziekenhuis etc.). Gelden er voor mij andere maatregelen? 

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat u en uw werknemers naar werk komen, alleen indien jullie geen klachten hebben.

Welk protocol geldt er op mijn werkplek?

Voor elke werkplek geldt dat er een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. In het protocol staan de maatregelen die er, als werkgever en werknemer, genomen moeten worden.

Stelt de ARBO-dienst eisen aan mij als werkgever, als mijn medewerkers thuis moeten werken?

Bij thuiswerken geldt de Arbeidsomstandighedenwet, maar de arboregels zijn soepeler dan voor de werkplek binnen jouw bedrijf. Het is in normale omstandigheden verstandig om jouw thuiswerkers en telewerkers te informeren over de regels. Denk aan afspraken maken over pauzes en onderhoud van computers, apparatuur of machines. Je moet ze ook informeren over de risico’s die ze lopen, zoals de kans op rsi of werkstress. Ook is het raadzaam te controleren of de werkplek aan de arbo-eisen voldoet. Dat kan door de werknemer een checklist te laten invullen. Voldoet de werkplek niet? Dan moet je helpen de werkplek aan te passen.PENSIOEN

Kan de pensioenopbouw worden gecontinueerd gedurende de periode van de werktijdverkorting?

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 16 maart 2020 een Q&A gepubliceerd. Het uitgangspunt bij een werktijdverkorting is dat de dienstbetrekking gewoon gecontinueerd wordt (tenzij bijvoorbeeld het bepaalde tijd contract afloopt). In dat geval is een continuering van de opbouw fiscaal gezien mogelijk en zal het salaris voorafgaand aan de werktijdverkorting doorslaggevend zijn.


Zijn er beperkende voorwaarden in de verzekerde collectieve pensioenregelingen?

Intussen hebben pensioenuitvoerders in deze unieke situatie omtrent het coronavirus hun standpunt ingenomen. Alle pensioenuitvoerders (niet zijnde pensioenfondsen) geven hierbij aan dat zij het advies van het Verbond van Verzekeraars volgen. Dit houdt in dat de beperkende voorwaarden niet van toepassing zijn indien een deelnemer komt te overlijden als gevolg van het coronavirus in een van de aangewezen risicogebieden. Er zal dan een uitkering tot stand komen conform het pensioenreglement.

Ik neem deel aan een collectieve pensioenregeling. Wat wordt er uitgekeerd als ik kom te overlijden als gevolg van het coronavirus?

Er wordt er een partner- en wezenpensioen en Anw-hiaatpensioen uitgekeerd, als:

 • U in Nederland het coronavirus heeft opgelopen en overlijdt aan de gevolgen hiervan;

 • U bent afgereisd naar een gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangeduid als risicogebied en in dit gebied overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus;

 • U bent afgereisd naar een gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangeduid als risicogebied, daar besmet bent geraakt, terugkeert terug naar Nederland en hier overlijdt;

 • U bent afgereisd naar een gebied voordat dit werd aangeduid als risicogebied door het ministerie van Buitenlandse Zaken, en inmiddels het gebied een risicogebied is geworden met een oranje of rode kleurcodering.

Indien u niet deelneemt aan een collectieve pensioenregeling, dan geldt dat niet.

Wat te doen als u de pensioenpremie niet (meer) kunt betalen als gevolg van het coronavirus (verzekerde pensioenregelingen)?

Als de werkgever de pensioenpremie niet aan de pensioenuitvoerder betaalt, zal de uitvoerder uiteindelijk de pensioenopbouw en risicodekking laten vervallen. De uitvoerder mag dit niet zomaar doen. De uitvoerder moet eerst de werknemer informeren dat de werkgever de premiebetaling heeft stopgezet en zich dient in te spannen om de premie alsnog te innen, bijvoorbeeld door het sturen van een aanmaning.

Als dat geen effect heeft en de deelnemers geïnformeerd zijn door de uitvoerder, mag de uitvoerder drie maanden nadat de deelnemers geïnformeerd zijn de pensioenopbouw stopzetten en de risicodekkingen laten vervallen. Het stopzetten van de pensioenopbouw mag met terugwerkende kracht tot uiterlijk vijf maanden voordat de deelnemers zijn geïnformeerd. Het laten vervallen van de risicodekkingen mag niet met terugwerkende kracht en kan grote gevolgen hebben.

Zo is er bijvoorbeeld geen dekking meer voor het partnerpensioen als de werknemer op dat moment komt te overlijden. De werkgever kan in dat geval aansprakelijk zijn indien hij niet rechtsgeldig een beroep heeft gedaan op het betalingsvoorbehoud. Het tijdig inroepen van een betalingsvoorbehoud is dan ook van belang.

Kan ik beroep doen op betalingsvoorbehoud bij het bedrijfstakpensioenfonds en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder(s)?

Werkgevers die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) kunnen geen beroep doen op betalingsvoorbehoud. Bij betalingsonmacht moet de werkgever dit wel ‘onverwijld’ melden aan het BPF. Van een ‘onverwijlde’ melding is sprake indien dit is gedaan binnen een termijn van 14 dagen nadat de betaaltermijn van de premienota is verstreken.

Indien de werkgever de betalingsonmacht te laat meldt bij het BPF, is in beginsel ieder van de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de achterstallige pensioenpremie. Om te bewijzen dat de werkgever de premies niet kan voldoen, dient de werkgever informatie te verstrekken over de oorzaak van de betalingsonmacht indien het BPF hierom vraagt.

Zowel bij verzekerde regelingen als regelingen bij BPF: Neem tijdig contact op met uw pensioenuitvoerder zodra u vermoedt dat u op korte termijn niet in staat zal zijn om de premienota te betalen. Mogelijk kan in overleg met de uitvoerder gekeken worden naar een betalingsregeling. Als u verplicht bent aangesloten bij een BPF, moet u de betalingsonmacht ook tijdig schriftelijk melden.REIZEN EN ANNULEREN

Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Heb ik recht op een vergoeding als ik niet naar huis kan door het coronavirus en langer moet verblijven in een hotel?

Er is sprake van een onvermijdbare en buitengewone toestand. Ook wel overmacht genoemd. Daarom hoeft de reisorganisatie geen vergoeding te betalen voor de extra kosten die u maakt voor langer verblijf, maaltijden en/of terugkeer naar huis. Wel geldt er een uitzondering die reisorganisaties verplicht de eerste drie extra overnachtingen te vergoeden. Hoewel de ANVR de voorwaarden heeft gewijzigd voor reizen die per 2 maart 2020 zijn geboekt en de uitzondering niet meer geldt, is dit volgens de wet nog wel zo. Heeft u zelf geboekt zonder tussenkomst van een reisorganisatie? Dan kunt u de extra kosten helaas niet vergoed krijgen.

Heb ik recht op een vergoeding als het coronavirus uitbreekt op de plaats van bestemming en ik naar huis wil?

Als u op uw vakantiebestemming bent en het coronavirus is uitgebroken, dan kan het zijn dat u uw reis niet wilt afmaken en zo snel mogelijk naar huis wilt. In de regel zijn de niet-genoten vakantiedagen en/of extra kosten van de terugreis niet gedekt onder de annuleringskostenverzekering.

Heb ik recht op een vergoeding als ik mijn reis annuleer, omdat ik reis via een land waarvoor een oranje of rood reisadvies is afgegeven?

Reist u via een land waar een oranje of rood reisadvies voor is afgegeven, maar voor de eindbestemming geldt een geel of groen reisadvies, worden de kosten voor annulering evenmin vergoed.

Heb ik recht op een vergoeding als ik mijn reis annuleer, omdat ik of een meereizend gezins- of familielid ziek is geworden door het coronavirus?

Wordt u of een meereizend familielid ziek door het coronavirus, dan is dit wel gedekt op de annuleringskostenverzekering.

Heb ik recht op een vergoeding als mijn samengestelde reis uitvalt?

Voor een samengestelde reis geldt over het algemeen dat alleen bij uitval van een van de reisonderdelen én de reisorganisatie niet voor vervanging zorg, er aanspraak gemaakt kan worden op de verzekering. De te vergoeden kosten zijn gemaximeerd tot de niet-gebruikte onderdelen. Ook de vergoeding kent een maximum.

Ben ik verzekerd tegen medische hulp in het buitenland als ik het coronavirus heb opgelopen op reis?

Heeft u op reis het coronavirus opgelopen en heeft u medische hulp nodig, dan is die medische hulp gedekt onder de zorgverzekering en aanvullend op de rubriek medische- en geneeskundige kosten van die reisverzekering. Het beste advies is om zo snel mogelijk de desbetreffende alarmcentrale te bellen. Als u ziek wordt in het buitenland als het gevolg van het coronavirus, betekent dit niet dat u op kosten van de verzekering gerepatrieerd wordt. Repatriëring is gedekt bij een ongeval. Besmet raken met het coronavirus is geen ongeval.

De VS voert een inreisverbod in voor Europese landen. Nu kan mijn (zaken)reis niet doorgaan. Krijg ik mijn reiskosten vergoed?

Wanneer de reisorganisatie uw reis niet kan uitvoeren, kunt u kosteloos annuleren of heeft u recht op een terugbetaling van uw reiskosten. Het moet dan wel gaan om een pakketreis. Bij de meeste reisorganisaties mogen vakanties gratis omgeboekt worden naar een andere bestemming of een later moment. Accepteert u dat alternatief niet? Dan krijgt u uw geld terug. Wanneer u zelf uw reis heeft geboekt, zonder tussenkomst van een reisorganisatie, kunt u helaas uw kosten niet vergoed krijgen. De kosten van uw vliegtickets kunt u terugvorderen. U heeft alleen geen recht op compensatie wegens annulering, langdurige vertraging of instapweigering als de vliegtuigmaatschappij aantoont dat er sprake is van een buitengewone omstandigheid. De uitbraak van het coronavirus valt daaronder.

Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik dan verzekerd?

U heeft 95% kans dat u inderdaad onverzekerd bent. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden ook dekking bieden als u naar een risicogebied afreist. Maar in de meeste gevallen is er geen verzekeringsdekking van kracht. Een enkele annuleringskostenverzekering biedt wel dekking als de reis daadwerkelijk geannuleerd wordt, omdat er een negatief reisadvies is afgegeven.

De werkgever verplicht een personeelslid om naar een risicogebied af te reizen. Mag hij/zij dit weigeren?

In de wet is geregeld dat de werknemer in deze situaties mag weigeren om naar het risicogebied af te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders zijn loon weigert te betalen, dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

CYBERRRISICO’S EN THUISWERKEN

Moet ik als werkgever extra alert zijn op cyberrisico’s nu er sprake is van meer thuiswerken?

Ja, vanwege de roep tot thuiswerken in verband met het coronavirus en de afleiding van het virus zien criminelen nu een extra mogelijkheid om toe te slaan.

Welke extra maatregelen kunnen er worden genomen tegen de toename van phishing?

Zorg ervoor dat de thuiswerkers extra alert zijn op phishing-aanvallen met o.a. waarschuwingen over COVID-19. Deze e-mails bevatten doorgaans schijnbaar nuttige informatie, links en/of bijlagen over de virusuitbraak of updates over hoe ontvangers veilig kunnen blijven. Vanuit bezorgdheid en/of nieuwsgierigheid worden cyberrisico’s over het hoofd gezien en wordt een phishing-link aangeklikt of document met malware geopend. Het bewustzijn onder de thuiswerkers kan worden vergroot en tegelijk worden getest door een phishing-campagne te simuleren. Ook op vlak van cybersecurity kunnen er maatregelen worden getroffen tegen phishing-aanvallen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van up-to-date antivirusscanner, e-mailbescherming en monitoringtools te gebruiken.

Blijven de systemen stabiel ondanks de toename van het thuiswerken?

Wanneer mensen massaal gaan thuiswerken, krijgen organisaties te maken met een ongekende hoeveelheid verkeer die vanaf afstand toegang krijgt tot het bedrijfsnetwerk. Dat kan negatieve invloed hebben op de stabiliteit.EVENEMENTEN EN BIJEENKOMSTEN

Is mijn evenement gedekt tegen annulering wegens het coronavirus?

Evenementenverzekeringen dekken schade door allerlei risico’s die zich tijdens het event kunnen voordoen. Door de verzekeringnemer gemaakte of nog te maken kosten als het evenement moet worden afgelast door een van de wil van de verzekeringnemer onafhankelijke omstandigheid kan worden meeverzekerd. Dus als een verzekerd evenement op last van de overheid wordt verboden, is er voor de gemaakte en nog te maken kosten dekking als deze rubriek is meeverzekerd. Sinds kort sluiten verzekeraars annulering door of in verband met het coronavirus uit van dekking in nieuwe evenementenverzekeringen. Dit is dus geheel afhankelijk van uw dekking.

Ik wil een evenementen bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?

Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen zijn afgelast. Daarnaast zijn ook publieke locaties als musea, concertzalen, theaters, sportclubs, sportwedstrijden, horecagelegenheden etc. gesloten. Het wordt ook afgeraden om andere kleinschalige evenementen te bezoeken. Doet u dit wel, zorg er dan voor dat u de standaardmaatregelen opvolgt die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Mijd sociaal contact;

 • Bewaar een afstand van 1,5 meter;

 • Was uw handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol;

 • Gebruiken papieren zakdoekjes of tissues;

 • Geen handen schudden.

Vele evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden? 

Voor reizen moet u contact opnemen met uw reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kunt contact opnemen met uw verzekeraar.HORECA

Wat zijn de regels voor horecaondernemers?

Tot en met maandag 6 april moeten eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn. Hotels hoeven niet dicht, maar bars en restaurants in hotels wel. Roomservice is wel toegestaan. Bedrijfsrestaurants vallen niet onder horeca en mogen dus ook openblijven.

Het is wel toegestaan om klanten te laten afhalen. Daarbij moet wel voorkomen worden dat mensen te dicht op elkaar staan en eten niet ter plekke wordt opgegeten. Ook mag er eten worden bezorgd. Meer informatie over de sluiting van de horeca vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Heb ik als horecaondernemer recht op financiële steun nu we tot 6 april dicht moeten blijven?

Horecaondernemers kunnen net als andere ondernemers die met de maatregelen tegen het coronavirus te maken hebben, gebruikmaken van de BMKB-C-regeling (zie vraag 1 en 2). Ook kunnen ze om uitstel van betaling vragen/verlaging voorlopige aanslag van belastingen verzoeken bij de Belastingdienst. Meer informatie over de regelingen staat hier. Zzp’ers kunnen een beroep doen op het de tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp’ers.