Bedrijfsafval

  • Milieubeheer, melding

    Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Voor grote groepen bedrijven, die qua bedrijfsuitvoering en milieubelasting gelijksoortig zijn, heeft de rijksoverheid algemeen geldende voorschriften opgesteld. Een dergelijk voorschrift wordt ook wel Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) genoemd. Bedrijven die onder de algemeen geldende voorschriften vallen zijn onder meer detailhandelbedrijven, herstelinrichtingen voor motorvoertuigen, houtbewerkende bedrijven, horecabedrijven etc. U kunt volstaan met een melding, wanneer uw bedrijf onder een activiteiten besluit valt. U hoeft dan geen milieuvergunning aan te vragen.

  • Bedrijfsafval inzameling