Duurzaamheid

'Sliedrecht wil een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente worden, waar in de toekomst de vraag naar energie ook door duurzame bronnen wordt opgewekt.'

Sliedrecht zet in op een energieneutrale en klimaatbestendige gemeente in 2050

In de Duurzaamheidsagenda 2018-2022 wordt beschreven welke stappen de gemeente de komende jaren zet om energieneutraal en klimaatbestendig te worden. De focus ligt op de vier thema’s: energie, circulaire economie, schone lucht en klimaatbestendig dorp, met als overkoepelende uitgangspunt een voorbeeldige gemeente. Goed voorbeeld doet immers volgen.

Bewustwording als rode draad

De rode draad door alle thema’s is bewustwording. Inwoners en bedrijven moeten weten waarom duurzaamheid belangrijk is, wat ze hier zelf aan bij kunnen dragen en hoe ze dat moeten doen. Sliedrecht zet zich de komende tijd blijvend in op informeren, motiveren en activeren. Ook is er veel ruimte voor initiatieven uit de samenleving.

Krachten bundelen door samen te werken

Een duurzaam Sliedrecht bereiken we niet alleen. De gemeente, inwoners, het bedrijfsleven, stichtingen en woningcorporaties hebben allen een aandeel in het realiseren van de doelstellingen. Vanuit de gemeente is de rol stimuleren en faciliteren en regisseren waar nodig. Bij de uitvoering van de duurzaamheidsagenda ligt daarnaast de nadruk op samenwerking binnen de regio Drechtsteden.

Zonnepanelen gemeentekantoor

Wat kunt u zelf doen om bij te dragen aan de ambities op duurzaamheid?

Om te voorkomen dat grondstoffen opraken en verantwoordelijkheid te nemen voor de leefomstandigheden van nu en de toekomst, is duurzaam bouwen en besparen op energie nodig. De gemeente Sliedrecht helpt u graag bij het duurzaam (ver)bouwen van uw huis of het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Allereerst is het handig om te weten welke energielabel uw woning heeft. Alle woningen in Nederland hebben een (voorlopig) energielabel. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is. Er staat bijvoorbeeld informatie op over uw vloerisolatie, ramen en verwarming. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. Woningen die het minst zuinig zijn, krijgen een G-label. Op www.energielabelvoorwoningen.nl leest u er meer over. Het energielabel is verplicht als u uw huis gaat verkopen of verhuren en is maximaal 10 jaar geldig.

Via Energieloket Sliedrecht vindt u alle informatie over het verduurzamen van uw woning. Met een HuisScan krijgt u inzicht in de maatregelen geschikt voor uw woning. U kunt zich verder verdiepen in de verschillende maatregelen zoals de verwachte investering, besparing en terugverdientijd. Ook kunt u via de site een betrouwbaar bedrijf vinden voor de uitvoering.

U kunt voor de uitvoering bijvoorbeeld ook een Duurzaamheidslening bij gemeente Sliedrecht aanvragen. Hiermee kunt u tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld lenen om uw woning energiezuinig te maken. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen als een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas. Hiermee daalt de energierekening en wordt het wooncomfort vergroot. Ook draagt u bij aan het milieu door het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Meer informatie over rentetarieven en maatregelen vindt u op de website van SVn.

Ook huurders kunnen hun woning verbeteren.

Regionale samenwerking in de Drechtsteden

De regio Drechtsteden, waar Sliedrecht onderdeel van uitmaakt, wil koploper worden waar het gaat om verduurzaming van de samenleving en de economie. Bijna dertig vertegenwoordigers van woningstichtingen, gemeentes, provincie, netbeheer, warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven én inwoners hebben hun krachten gebundeld, zodat ze meer kunnen bereiken. Begin 2018 hebben zij formeel hun handtekening gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050 (pdf, 7,9 MB). De ondertekening markeert de afronding van het vele voorwerk dat de deelnemers hebben verricht om tot gezamenlijke afspraken te komen.

Samen zetten zij zich in voor de overgang naar nieuwe, schone energie. Met als doel: Drechtsteden in 2050 energieneutraal. De energietransitie levert de regio Drechtsteden veel op: een schonere lucht, minder files, meer werkgelegenheid en betere woningen.

De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!

Operatie Steenbreek: Samen Sliedrecht vergroenen en ontstenen

De gemeente Sliedrecht wil iedereen enthousiasmeren om de eigen tuin te vergroenen en te ontstenen. De komende jaren zal de gemeente in samenwerking met Waterschap Rivierenland en Operatie Steenbreek hiervoor maatregelen treffen. De gemeente hoopt dat deze maatregelen zullen bijdragen aan een klimaatbestendig en prettig leefklimaat. Inwoners die hun tuin vergroenen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt of particulier terrein en kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering zal het steeds vaker voorkomen dat Sliedrecht te maken krijgt met langdurige droogte, hitte en intensieve neerslag. Verdroging van de ondergrond vergroot het risico op bodemdaling en intensieve neerslag zet extra druk op het watersysteem. Het vergroenen van de omgeving voorkomt het hitte-stress effect. Een groene wijk warmt minder snel op in tegenstelling tot een grootschalig versteende wijk.

Waterberging

De gemeente heeft de afgelopen jaren rioolbuizen vergroot, hemelwater afgekoppeld en extra waterberging gegraven. Ook zien we dat inwoners maatregelen treffen door de regenpijp af te zagen, zodat het water de tuin in stroomt. Water daar opvangen waar het valt en bijvoorbeeld afvoeren naar een groenstrook voorkomt wateroverlast elders in het watersysteem.

Subsidie voor treffen maatregelen op particulier terrein

De gemeente werkt samen met Waterschap Rivierenland aan Operatie Steenbreek. Bij het waterschap kunnen bewoners een subsidie aanvragen voor het treffen van maatregelen op particulier terrein. Denk hierbij aan het aanleggen van een groen dak, een vijver of het vergroenen van een gemeenschappelijke binnenplaats. Kijk voor meer informatie over de subsidie en het aanvraagformulier op de website van Waterschap Rivierenland.

Water sproeien