Luchtkwaliteit Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht doet onderzoek naar de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met TNO. In juni 2018 werden op drie locaties in Sliedrecht meetpunten geplaatst die de aanwezigheid van NO2 en fijnstof meten in de lucht. Deze zijn geplaatst aan de Craijensteijn, de Stationsweg en de Rivierdijk.

Kijk mee naar de luchtkwaliteit in Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht doet onderzoek naar de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met TNO. In juni 2018 werden op drie locaties in Sliedrecht meetpunten geplaatst die de aanwezigheid van NO2 en fijnstof meten in de lucht. Deze zijn geplaatst aan de Craijensteijn, de Stationsweg en de Rivierdijk.

Deze boxen geven een indruk van de invloed van het wegverkeer op de luchtkwaliteit. Op deze website ziet u de meetresultaten en komt u meer te weten over de luchtkwaliteit in uw leefomgeving. De gemeente kan de meetresultaten gebruiken bij het maken van nieuw beleid op het gebied van milieu en verkeer.

Ga direct naar de metingen

Als u op de link klikt, komt u op de website van ECN fijnstofmonitoring (ECN is een onderdeel van TNO). Links op het scherm ziet u in de kleurenbalk direct een overzicht van actuele meetwaarden fijnstof en NO2 op de locaties Craijensteijn, Stationsweg en Rivierdijk. Ook de actuele temperatuur en luchtvochtigheid zijn weergegeven omdat deze van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Rechts ziet u een grafiek met de uitkomsten uit de metingen NO2 over de afgelopen week op de drie locaties.

Fijnstof (PM10, PM2.5 en PM1) en stikstofdioxide (NO2)

Door balkjes naar het zoekvenster linksboven in het scherm te slepen, kunt u soortgelijke grafieken inzien voor de meting van fijnstof. In het ‘help’ menu aan de bovenzijde van het scherm kunt u lezen hoe u dit aan kunt passen. Wanneer u vragen heeft over de werking van het programma kunt u contact opnemen met ECN door een email te sturen aan: info@caire.nl.

Luchtvervuiling

In de lucht zitten ontzettend veel verschillende stoffen, zowel kleine deeltjes als gassen. Een deel daarvan is slecht voor onze gezondheid. Vooral stoffen die vrijkomen bij verbranding in motoren. Dit zijn onder meer ultrafijne deeltjes en roet.

Er zijn in Nederland normen waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen. Vooral voor de concentraties fijnstof en stikstofdioxide wordt de norm soms overschreden.

Welke stoffen worden gemeten en waardoor worden ze veroorzaakt?

Stikstofdioxide

NO2 = stikstofdioxide. Stikstofdioxide ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen, benzine, diesel en aardgas. Eén van de grootste veroorzakers van stikstofdioxide in de lucht is het verkeer. Industrie en energiecentrales zijn eveneens belangrijke veroorzakers, maar ook de verwarming van onze woningen en kantoren draagt bij aan de stikstofdioxideconcentratie in de lucht.

Overigens kunnen niet alleen buiten de stikstofdioxidegehalten verhoogd zijn. Binnenshuis kunnen de concentraties NO2 hoger zijn dan in de buitenlucht door het gebruik van afvoerloze geisers en gasfornuizen. Vooral in de ochtend zijn de concentraties aan NO2 relatief hoog door de ochtendspits in combinatie met een zwakke wind of een koude onderste luchtlaag waardoor NO2 zich weinig verspreidt. Stikstofdioxide is niet alleen schadelijk voor mens en dier, het veroorzaakt ook verzuring in de natuur.

Dalende concentraties

De laatste jaren dalen de concentraties NO2 met gemiddeld circa 0,5 microgram /m3 per jaar. Uit metingen blijkt dat de introductie van katalysatoren bij personenauto's vanaf het eind van de jaren tachtig leidde tot een duidelijke daling van de NO2 concentraties. De afgelopen jaren dalen de concentraties niet meer zo sterk als destijds.

Dit houdt mogelijk verband met de introductie van roetfilters, gecombineerd met oxidatiekatalysatoren, waardoor het aandeel stikstofdioxide in de uitlaatgassen stijgt. Ook wordt de daling in emissies van stikstofoxiden door verkeer voor een deel teniet gedaan door een toename van het aantal gereden kilometers.

Fijnstof

PM10, PM2.5 en PM1 = PM is afkorting van Particulate Matter, in het Nederlands bekend als ‘fijnstof’. Fijnstof wordt ingedeeld naar diameteromvang van de stofdeeltjes: PM10 zijn deeltjes kleiner en gelijk aan 10 micrometer, PM2.5 en PM1 zijn respectievelijk kleiner of gelijk aan 2,5 of 1 micrometer.

Een deel van het fijnstof komt van natuurlijke bronnen zoals opwaaiend stof en zeezout. Bijna 75- 80% van de hoeveelheid fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Zo ontstaat fijnstof onder andere bij de verbrandingsprocessen in de industrie en het verkeer, bij het overslaan van bulkgoederen, in de veehouderij en door houtkachels en sigarettenrook.

Afname van bijna 20 procent

De afgelopen tien jaar daalden de concentraties fijnstof. In de periode tussen 2009 en 2014 bedroeg de afname bijna 20 procent.

Gezondheidsrisico’s

Stikstofdioxide (NO2) dringt door tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Blootstelling aan NO2 kan tot een verminderde longfunctie leiden. Ook een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties komen voor.

Langdurige blootstelling aan hoge concentraties fijnstof kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Grenswaarden luchtkwaliteit en gezondheid

Om de schadelijke werking van luchtverontreiniging te beperken, stelt de overheid grenswaarden voor de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht. De overheid maakt hierbij een afweging tussen bescherming van de volksgezondheid, ecosystemen en economische belangen.

In Nederland gelden de door de Europese Unie vastgestelde grenswaarden voor stoffen in de lucht. De grenswaarden voor stikstofdioxide en voor fijnstof (PM10) zijn voor beiden vastgesteld op 40 microgram/m3 als jaargemiddelde waarde en die van PM2.5 op 25 microgram/m3. Voor PM1 geldt (nog) geen standaard. Verder is vastgesteld dat de NO2  concentratie het 24-uursgemiddelde van 50 microgram/m3 niet meer dan 35 dagen per jaar mag overschrijden.

Grof fijnstof (PM10)

  • Jaargemiddelde norm: 40μg/m³
  • Dagnorm: 50 μg/m³
  • De dagnorm mag maximaal 35 keer per jaar overschreden worden

Fijnstof (PM2,5)

Jaargemiddelde norm: 25 μg/m³

Stikstofdioxide (NO2)

  • Jaargemiddelde norm: 40 μg/m³
  • Dagnorm: 50 μg/m³
  • Uurnorm: 200 μg/m³
  • De dagnorm mag maximaal 35 keer per jaar overschreden worden
  • De uurnorm mag maximaal 18 keer per jaar overschreden worden

Wanneer voldaan wordt aan de Europese grenswaarden is er (echter) nog geen sprake van gezonde lucht. Ook bij lagere concentraties kunnen gezondheidseffecten optreden. De Wereldgezondheids-organisatie hanteert advieswaarden voor schone lucht die ruim lager liggen dan de Europese norm. De advieswaarden voor fijnstof PM10 en PM2,5 zijn vastgesteld op respectievelijk 20 en 10 µg/m3.

Luchtverontreiniging kan zowel bij kortdurende hoge blootstelling als langdurige blootstelling aan lage niveaus de gezondheid beïnvloeden. De grens- en advieswaarden hebben betrekking op langdurige blootstelling aan lage concentraties.

Metingen en berekeningen

Het RIVM meet continu de luchtverontreiniging op ruim honderd locaties in Nederland. Bij een meting is de concentratie van die stof direct rond het meetpunt bekend. Met modelberekeningen worden de concentraties voor een groter gebied vastgesteld. Op basis van deze metingen en berekeningen wordt getoetst of wordt voldaan aan de Europese grenswaarden.

In Nederland wordt op een aantal plaatsen nog niet voldaan aan de Europese normen. Deze gelden sinds 2015. Overschrijdingen van de norm voor stikstofdioxide zijn er met name nog langs drukke wegen in/nabij de grote steden. De norm voor fijn stof wordt niet altijd gehaald in gebieden met intensieve veehouderij.

In Sliedrecht is geen meetstation opgesteld. De dichtstbijzijnde meetstations bevinden zich in Dordrecht en Alblasserdam. Monitoring en toetsing aan de wettelijke grenswaarden vindt plaats met behulp van de Monitoringstool NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). De resultaten worden jaarlijks gepresenteerd in het kader van de voortgang van het programma luchtkwaliteit Drechtsteden. In Sliedrecht voldoet de luchtkwaliteit aan de Europese grenswaarden.

Meten met meetsensoren

Naast de meettechniek van het RIVM zijn er verschillende, vaak goedkopere, alternatieve meettechnieken ontwikkeld. Ook met deze technieken is het goed mogelijk om luchtkwaliteit te meten.  

Deze technieken voldoen weliswaar niet aan de wettelijke vereisten die gesteld worden aan de Europese monitoring, maar zijn geschikt om een betrouwbare indicatie te verkrijgen van de lokale luchtkwaliteit en de trend daarin. In Nederland wordt op steeds meer plaatsen gebruik gemaakt van alternatieve meettechnieken om naast de berekende waarden ook te beschikken over lokale meetwaarden.

Ook in Sliedrecht is ervoor gekozen om met alternatieve metingen meer inzicht te verkrijgen in de luchtkwaliteit. Het doel is om de samenhang met de (lokale) verkeersstromen vast te stellen. Op drie locaties langs de Craijensteijn, de Stationsweg en de Rivierdijk zijn door TNO meetkastjes geplaatst van het type Cairebox.

Met de Cairebox wordt met behulp van verschillende meetsensoren de concentraties aan stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10, PM2,5 en PM1) elke minuut gemeten. Iedere 10 minuten wordt een gemiddelde meetwaarde naar de dataserver van TNO verzonden. De meetwaarden geven een goed inzicht in het verloop van de concentraties aan verontreiniging gedurende de dag. Ook (kortstondige) pieken worden gesignaleerd. Kortstondige pieken kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een vrachtwagen die staat te laden of lossen.

Achtergrondconcentratie en lokale verontreiniging

De luchtvervuiling door lokale bronnen, zoals verkeer in de straat, draagt meestal voor een gedeelte bij aan de achtergrondconcentratie. Lokale bronnen vormen zelden de enige verklaring voor de heersende luchtkwaliteit.

Een aanzienlijk deel van de luchtkwaliteit wordt in Nederland bepaald door achtergrondconcentraties, zoals vervuiling vanuit het buitenland of verkeer en zware industrie in andere regio’s. De heersende windrichting heeft hier ook invloed op: bijv. bij (langdurige) oostenwind komt er relatief veel vervuiling vanuit het Ruhrgebied en verder weg ons land binnen.

Meteorologische omstandigheden zijn ook van invloed op lokale schommelingen in de luchtkwaliteit. Tijdens de ochtendspits zijn de concentraties aan bijvoorbeeld NO2 relatief hoog door een combinatie van een zwakke wind of een koude onderste luchtlaag.

De meetsensoren meten elke minuut de kwaliteit van de buitenlucht voor deze stoffen en zenden elke 10 minuten een gemiddelde meetwaarde naar de dataserver van TNO. Met deze data kunnen langdurige trendanalyses worden uitgevoerd (zoals in tijd, locatie en heersende windrichting) met als belangrijkste doel om de invloed van het lokale verkeer op de lokale luchtkwaliteit vast te stellen.

Wat u zelf kunt doen tegen luchtverontreiniging

U kunt ook zelf luchtverontreiniging of de effecten daarvan beperken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor milieuvriendelijk vervoer of voor een fietsroute langs minder vervuilde gebieden. U kunt ook besparen op het energieverbruik in huis of u kunt het stoken van vuurtjes in de tuin beperken. Milieu Centraal geeft praktische tips over hoe u zelf eventuele gezondheidsschade door luchtvervuiling kunt verminderen.

Bewegen is gezond, maar hou bij sportieve activiteiten rekening met de locatie of route. Vermijd drukke wegen met hoge gebouwen en veel bomen waar de vervuiling blijft hangen. Vermijd ook drukke kruispunten. Let wel, de positieve effecten van bijvoorbeeld fietsen, wegen ruimschoots op tegen de nadelen van luchtverontreiniging.

Een houtkachel in huis of een vuur stoken in de tuin kan leuk en gezellig zijn. Vuur kan echter veel overlast en luchtvervuiling veroorzaken. Milieu Centraal zet op een rij wat wel en niet mag, en wat u kunt doen als u last heeft van andermans vuur.

Meer informatie over luchtkwaliteit in Nederland