Milieu

In het Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015 omschrijft de gemeente Sliedrecht haar ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid.

De volgende speerpunten worden genoemd:

 • Externe Veiligheid
 • Luchtkwaliteit
 • Geluid
 • Bodem
 • Water
 • Energie
 • Groen
 • Duurzaam en Klimaatbestendig bouwen
 • Natuur- en Milieueducatie
 • Afval
 • Derde Merwedehaven

Op het gebied van milieu werkt de gemeente Sliedrecht ook veel samen met de andere Drechtsteden. Het Milieubeleidsplan Sliedrecht sluit dan ook aan op het Regionaal Milieubeleidsplan Drechtsteden.

Vrachtwagen glas in 't bakkie

Meldingen milieu

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert de wettelijke milieu- en omgevingstaken uit voor Sliedrecht. Naast het handhaven op milieu- en omgevingsregelgeving, verzorgt OZHZ ook milieuadvies in ruimtelijke ontwikkeling voor de gemeente Sliedrecht.

Wilt u melding doen van (horeca)lawaai, stankoverlast, (mogelijke) bodem- of luchtverontreiniging of overlast van bedrijven? De omgevingsdienst beschikt over een Wachtdienst die 24 uur per dag bereikbaar is. Inwoners in de provincie Zuid-Holland kunnen hier dag en nacht terecht met overlastmeldingen op het gebied van het milieu. Bedrijven zijn verplicht bedrijfsincidenten met mogelijke gevolgen voor het milieu ook via dit nummer te melden.

Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018-2022

Op 6 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018 – 2022 (pdf, 1,4 MB), vastgesteld. De nota bevat het uitvoeringsbeleid dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zal hanteren voor de gemeentelijke milieutaken vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning is één samengevoegde vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wanneer u werkzaamheden in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf wilt verrichten, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. U vraagt een omgevingsvergunning aan of doet een melding via het Omgevingsloket Online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Geluid

Actieplan Geluid 2018-2023

In het Actieplan geluid gemeente Sliedrecht 2018 - 2023 (pdf, 500 kB) en de Bijlagen actieplan geluid gemeente Sliedrecht 2018 - 2023 (pdf, 4,5 MB) worden op basis van de eerder opgestelde geluidbelastingkaarten, onder meer knelpunten beschreven, die veroorzaakt worden als gevolg van verkeer op wegen die in eigendom en/of beheer zijn bij de gemeente. Daarnaast geeft het actieplan inzicht en planning in maatregelen voor die knelpunten.

In het actieplan worden op basis van eerder opgestelde geluidsbelastingkaarten onder meer de knelpunten beschreven, die veroorzaakt worden als gevolg van verkeer op wegen die in eigendom en/of beheer zijn bij de gemeente. Daarnaast geeft het actieplan inzicht en planning in maatregelen voor die knelpunten.