Rioolonderhoud particulier

De riolering van particulier terrein is in beheer en eigendom van de eigenaar van het perceel. Dit geldt ook voor de verzamelputjes, regenpijpen en flexibele overgangsstukken die behoren bij het bouwkundige deel van het pand, ook als deze de erfgrens overschrijden.

Waar moet ik zijn met klachten over de riolering?

Voor klachten over stank, rioolverstopping en verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u een melding doen bij de Servicelijn via telefoonnummer (0184) 495 994 of via het meldingsformulier.

Wat moet ik doen bij een rioolverstopping?

Als de verstopping zich in de openbare ruimte bevindt, dan schakelt u de gemeente in. Dit kan tijdens kantooruren via het algemene telefoonnummer: 14 0184 of buiten kantooruren via het storingsnummer van de afdeling Ruimte, team Infra en Groen: 0184 495 910.

Bij een verstopping in de huisaansluiting bent u als eigenaar verplicht om aan te tonen waar de verstopping zich bevindt. Voor de ontstoppers aan het werk gaan moet de eigenaar van het pand het ontstoppingsformulier ondertekenen. Als tijdens het ontstoppen blijkt dat de verstopping niet in het gemeentelijk deel van de riolering zit of wel in het gemeentelijk deel, maar is veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik, dan zullen de gemaakte kosten alsnog aan de ondertekenaar van het formulier worden doorberekend. Bij dit laatste moet worden gedacht aan een verstopping die ontstaan is door lozing van vet, kattenbakkorrels, doekjes of iets dergelijks wat niet in het riool thuis hoort en de verstopping heeft veroorzaakt.

Wat kost het ontstoppen van het riool?

De kosten voor het lokaliseren van de verstopping komen altijd voor rekening van de eigenaar of gebruiker van het pand. Zit de verstopping van het riool op uw eigen terrein dan moet u deze zelf verhelpen. Als u op eigen initiatief opdracht geeft aan derden om de riolering in de openbare ruimte te ontstoppen, dan is dit altijd op uw kosten. Aangezien de gemeente 24 uur per dag bereikbaar is, zullen de facturen van ontstoppingsbedrijven, loodgieters etc. voor werkzaamheden waarvoor de gemeente geen opdracht heeft gegeven onder geen voorwaarde door de gemeente worden vergoed.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag aan de afdeling Ruimte, team Infra en Groen via telefoonummer 14 0184. U kunt ook meer informatie vinden op de onderstaande website van de stichting RIONED. Stichting RIONED is hèt platform voor de rioleringszorg in Nederland. In RIONED participeren àlle partijen die bij de rioleringszorg betrokken zijn: overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen.

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina’s kunnen ook interessant zijn voor u: