Risico- en crisisbeheersing

Een grote brand, hoogwater, een ontploffing in een chemische fabriek, of zelfs een terroristische aanslag... Een ramp valt niet altijd te voorkomen. Maar we kunnen ons er wel op voorbereiden!

Wat doet de gemeente ter voorkoming van rampen?

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de voorbereiding op grootschalige incidenten (rampen). De gemeente Sliedrecht heeft –samen met de andere gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid- een aantal taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing overgedragen aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ).

De VRZHZ is onder andere verantwoordelijk voor:

Het regionaal crisisplan is een operationeel plan dat de generieke aanpak van rampen en crises in de regio beschrijft. In dit crisisplan wordt ook beschreven voor welke taken de gemeente verantwoordelijk is tijdens een ramp of crisis. De gemeente bereid zich hierop voor door de gemeentelijke crisisorganisatie jaarlijks op te leiden, te trainen en te oefenen. Bij grootschalige incidenten (rampen) wordt de regionale crisisorganisatie opgeschaald en vindt gecoördineerde inzet van hulpdiensten plaats. De burgemeester heeft op deze momenten het opperbevel.

Wat kunt u doen?

Als inwoner van Sliedrecht, kunt u zich op verschillende manieren voorbereiden op een ramp.

Op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kunt u lezen wat te doen bij een incident.

Afhankelijk van waar u in Sliedrecht woont, kunt u te maken krijgen met verschillende risicovolle situaties in uw leefomgeving. De risicokaart is een digitale kaart, die deze risico's in beeld brengt. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de aanwezigheid van een LPG-station. Maar denk ook aan plekken waar water tot grote overlast kan leiden. Met de kaart kunt u inzoomen op locaties in uw leef-, woon- en werkomgeving. U kunt de risicokaart vinden op www.risicokaart.nl.

Als de waterstanden in de omliggende rivieren, waaronder de Beneden Merwede, hoger worden dan gebruikelijk is dan zullen stukken buitendijks gebied onder water komen te staan. Woont of werkt u in dit gebied en wilt u weten hoe u zich voor kunt bereiden? Hier vindt u informatie over water en waterveiligheid die voor u van belang kan zijn.

Bekijk de video voor het gebruik van zandzakken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk ook eens op onderstaande websites:

  • www.overstroomik.nl – voor meer informatie over wat u kunt doen bij een grote overstroming in Nederland. De site geeft op postcodeniveau de maximale waterhoogte weer en geeft aan welke maatregelen u kunt nemen
  • www.watdoeje.nl – geeft aan wat u kunt doen ter voorkoming en/of ter voorbereiding op onder andere brand, incidenten met gevaarlijke stoffen en uitval van gas, brand en licht
  • www.crisis.nl – voor belangrijk nieuws of aankondigingen bij ernstige incidenten of actuele informatie over rampen- en crisisbeheersing (zoals NL-Alert en noodpakket)
  • www.hoeveiligbenjij.nl – kinderen vinden hier antwoord op vragen zoals: wat voor risico’s zijn er in de regio en wat moet je doen als er iets ernstigs gebeurt?

De taken van de brandweer

De meest bekende taak van de brandweer is het blussen van branden. De brandweer doet echter nog veel meer op het gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding (fysieke veiligheid). De vier hoofdtaken van de brandweer zijn:

  • Het controleren van gebruiksvergunningen voor het brandveilig gebruiken van gebouwen: op grond van de Bouwverordening kan het college van B&W voorwaarden stellen aan het brandveilig gebruiken van een gebouw. Als een gebouw wordt gebruikt door veel personen is dat zelfs verplicht.
  • Brandbestrijding en technische hulpverlening
  • Adviseren over de verbetering van brandveiligheid in gebouwen
  • Rampenbestrijding