Routering gevaarlijke stoffen

Op grond van artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) kan de gemeenteraad op haar grondgebied wegen of wegdelen aanwijzen, waarover de krachtens artikel 12 van de Wvgs aangewezen gevaarlijke stoffen bij uitsluiting mogen worden vervoerd. De gemeente is voornemens een aantal wegen aan te wijzen als route gevaarlijke stoffen.

Inleiding

Een ongeval waarbij hoeveelheden van bepaalde gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen kan voor de omgeving levensbedreigend zijn. De productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen is dan ook aan strenge voorschriften gebonden. De Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS)  biedt gemeenten de mogelijkheid het vervoer van de meest gevaarlijke stoffen binnen hierbij aangegeven grenzen te reguleren door middel van het vaststellen van een Route Gevaarlijke stoffen. In het door de raad vastgestelde milieubeleidsplan 2012-2015 gemeente Sliedrecht is bij het thema externe veiligheid deze maatregel opgenomen.

Stoffen die over de vastgestelde Route Gevaarlijke Stoffen moeten worden vervoerd, zijn opgenomen in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Besluit VGS) resp. in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). Het is de groep meest gevaarlijke stoffen. Gedacht moet worden aan brandbare gassen zoals LPG en propaan, giftige en bijtende gassen (chloor en ammoniak) en ontploffingsgevaarlijke stoffen zoals munitie en vuurwerk. Diesel en benzine bijvoorbeeld zijn wel gevaarlijke stoffen maar vallen niet onder de groep routeplichtige gevaarlijke stoffen. Praktijk is echter dat vervoerders ook voor deze stoffen zo veel mogelijk een vastgestelde Route Gevaarlijke Stoffen volgen.

De gemeente Sliedrecht heeft tot op heden geen routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld. Sliedrecht is wat dat betreft nog een witte vlek in de regio. De buurgemeenten beschikken allemaal over een door de raad vastgestelde route gevaarlijke stoffen. Bij de totstandkoming van deze routes heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een coördinerende en ondersteunende rol vervuld. De gemeente Sliedrecht wil invulling geven aan de regionale afspraken en eenduidigheid van beleid en daarmee de veiligheid als gevolg van dit vervoer vergroten.

Ontheffing

In regionaal verband is afgesproken dat, bij mandaat, ontheffingen namens de gemeente verleend worden door de Omgevingsdienst ZHZ.  De gemaakte kosten zullen middels de gemeentelijke legesverordening verhaald worden op de aanvrager van de ontheffing. Het legestarief voor het in 2016 in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag voor een nieuwe ontheffing bedraagt € 612,36 of € 204,12 voor een aanvraag (jaarlijks verlenging) van een bestaande ontheffing door dezelfde aanvrager.

De transporteur kan via de gemeente of rechtstreeks bij de Omgevingsdienst een ontheffingsverzoek indienen. Na afhandeling wordt een afschrift van de ontheffing onder voorwaarden gezonden naar de gemeente, de brandweer en de politie. Op het moment van afgeven van de ontheffing zal het team VROM van de gemeente zorgdragen voor de verrekening van de legeskosten richting de aanvrager.

Informatie

Voor meer informatie over de routering of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM van de gemeente Sliedrecht, tel. 0184 – 495956.

Voor het indienen van een ontheffingsverzoek kunt u contact opnemen met Diana Harinck van de Omgevingsdienst. Zij is te bereiken onder dgm.harinck@ozhz.nl of 078 - 770 32 19.