Gecoördineerde besluiten – gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning Wilhelminastraat 75 Sliedrecht

Coördinatieregeling

Op 11 februari 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht ingestemd met toepassing van de coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning voor het project Wilhelminastraat 75 Sliedrecht worden om deze reden hierbij tegelijk gepubliceerd. Voor de mogelijkheid van beroep worden deze besluiten als één besluit aangemerkt.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Wilhelminastraat 75

Op 8 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan 'Wilhelminastraat 75 Sliedrecht' vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het voormalige Albert Schweitzer Ziekenhuis aan de Wilhelminastraat 75 in Sliedrecht mogelijk. Het plan omvat de sloop van het bestaande gebouw en de realisatie van 100 appartementen voor starters en senioren, verdeeld over 4 bouwblokken op het terrein. De parkeerbehoefte wordt opgevangen in de half verdiepte parkeergarage onder de appartementen. De wijzigingen bij de vaststelling hebben betrekking op de onderdelen waterberging en de actualisatie van de berekening van de stikstofdepositie.

Verlening omgevingsvergunning Wilhelminastraat 75

Om de uitvoering van het hiervoor beschreven bouwplan op de locatie Wilhelminastraat 75 mogelijk te maken, is door het college van burgemeester en wethouders op 11 december 2020 een omgevingsvergunning (bouwactiviteit) verleend.

Ter inzage

Vanaf vrijdag 18 december 2020 tot en met vrijdag 29 januari 2021 liggen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Wilhelminastraat 75 Sliedrecht (met bijbehorende stukken) ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning raadplegen:
-    In de publiekshal van het gemeentekantoor, Industrieweg 11 Sliedrecht;
-    op www.ruimtelijkeplannen.nl  via de knop 'Plannen zoeken’  (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp55wilhelminast75‐3001).

Beroep

Tegen deze gecoördineerd tot stand gekomen besluiten staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van het beroep worden de genomen besluiten aangemerkt als één besluit. Beroep kan met ingang van zaterdag 19 december 2020 gedurende 6 weken worden ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning heeft ingediend;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen deze ontwerpbesluiten in te dienen;
  • een belanghebbende die bezwaren heeft tegen wijzigingen die ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

In het beroepschrift dient u per onderdeel duidelijk te vermelden of de beroepsgronden betrekking hebben op het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning. Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen
bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.