Gewijzigd Ontwerpbestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht'

Inhoud bestemmingsplan

De industrieterreinen Rivierdijk-Oost en Rivierdijk-West zijn een opsplitsing van het oude gezoneerde industrieterrein Rivierdijk/de Peulen. Rondom de industrieterreinen bevinden zich geluidzones, die het planologische aandachtsgebied van het betreffende industrieterrein aangeven. Het bouwen van woningen en/of andere geluidsgevoelige gebouwen is binnen deze zones bijvoorbeeld niet zondermeer mogelijk.

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een regeling van de nieuwe geluidssituatie van de bedrijven op de beide industrieterreinen. Op basis van uitgevoerde geluidsonderzoeken voor de locaties Rivierdijk-Oost en Rivierdijk-West zijn de nieuwe geluidszones bepaald. Geconcludeerd is dat een aanpassing van de  geluidszones in het geldende bestemmingsplan 'Woongebied 2016' nodig is. Ook zullen deze nieuwe geluidszones moeten worden opgenomen in het gebied van de beheersverordening '1e herziening Beheersverordening Watertorenterrein', die is vastgesteld voor het watertorenterrein. Het ontwerp bestemmingsplan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp91GeluidzoneRd-2002).

Het bestemmingsplan heeft inmiddels voor een termijn van zes weken ter inzage gelegen. Vaststelling vindt naar verwachting plaats rond de jaarwisseling.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer M.J. Kap, planjurist van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, via mj.kap@sliedrecht.nl of via telefoonnummer 14 0184.