Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Fietspad Craijensteijn'

Op 9 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan 'Fietspad Craijensteijn' gewijzigd vast te stellen.

Inhoud bestemmingsplan

De gemeente Sliedrecht wil de inrichting van de Craijensteijn aanpassen en hierbij een geheel vrijliggend fietspad realiseren. Een dergelijke inrichting draagt bij aan een veiliger verkeerssituatie en een betere doorstroming van zowel het fietsverkeer als het overige verkeer. Het bestemmingsplan 'Fietspad Craijensteijn' ziet toe op de juridisch-planologische regeling van dit voornemen. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op een aanpassing van de begrenzing van het plangebied (verkleining).

Ter inzage

Vanaf vrijdag 26 maart tot en met vrijdag 7 mei 2021 ligt het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan raadplegen:

  • In de publiekshal van het gemeentekantoor, Industrieweg 11 Sliedrecht
  • Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl  via de knop 'Plannen zoeken’  (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bpFietspdCraijen-3001)

Beroep

Tegen dit besluit staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan met ingang van zaterdag 27 maart 2021 gedurende zes weken worden ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
  • een belanghebbende die bezwaren heeft tegen wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen
bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit  uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.