Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht'

Op 10 februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht' gewijzigd vast te stellen.

Het bestemmingsplan is vastgesteld om de geluidssituatie van de bedrijven op de industrieterreinen 'Rivierdijk-West' en 'Rivierdijk-Oost' planologisch correct te regelen. Op basis van uitgevoerde geluidsonderzoeken zijn aangepaste geluidszones bepaald. Deze zijn verwerkt in dit bestemmingsplan. De wijzigingen bij de vaststelling hebben voornamelijk betrekking op een lichte verruiming van de geluidzone aan de zuidzijde (rivierzijde) van het industrieterrein Rivierdijk-West.

Ter inzage

Vanaf vrijdag 5 maart 2021 tot en met vrijdag 16 april 2021 ligt het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan raadplegen:

  • In de publiekshal van het gemeentekantoor, Industrieweg 11 Sliedrecht.

Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl  via de knop 'Plannen zoeken’  (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp91GeluidzoneRdā€3001).

Beroep

Tegen dit besluit staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan met ingang van zaterdag 6 maart 2021 gedurende 6 weken worden ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
  • een belanghebbende die bezwaren heeft tegen wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen
bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit  uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.