Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Wilhelminastraat 75 Sliedrecht

Coördinatieregeling

Op 11 februari 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht ingestemd met toepassing van de coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze regeling maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning worden om deze reden hierbij tegelijk gepubliceerd.

Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het voormalige Albert Schweitzer Ziekenhuis aan de Wilhelminastraat 75 in Sliedrecht mogelijk. Het plan omvat de sloop van het bestaande gebouw en de realisatie van 100 appartementen voor starters en senioren, verdeeld over 4 bouwblokken op het terrein. De parkeerbehoefte wordt opgevangen in de half verdiepte parkeergarage onder de appartementen. Op het dak van de parkeergarage komt een openbaar toegankelijke groene daktuin met een wandelverbinding tussen de Wilhelminastraat en de Kerkbuurt. Om dit plan mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig waarin de bestemming ''Maatschappelijk" wordt gewijzigd in "Wonen", hierin voorziet dit ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan is desgewenst te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp55wilhelminast75‐2001).

Het bestemmingsplan heeft inmiddels voor een termijn van zes weken ter inzage gelegen. Vaststelling vindt naar verwachting plaats rond de jaarwisseling.

Ontwerp omgevingsvergunning

Om de uitvoering van het hiervoor beschreven bouwplan mogelijk te maken is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de Wilhelminastraat 75 in Sliedrecht. Deze vergunning zal naar verwachting eveneens rond de jaarwisseling worden verleend.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer M.J. Kap, planjurist van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, via mj.kap@sliedrecht.nl of via telefoonnummer 14 0184.