Coördinatiebesluit woningbouwontwikkeling Wilhelminastraat 75 te Sliedrecht

Het college van Sliedrecht maakt bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 11 februari 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30, eerste lid, onder a, van de Wro toe te passen op de woningbouwontwikkeling Wilhelminastraat 75 in Sliedrecht.

Voor deze maatregel worden in ieder geval de volgende besluiten gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt:

  • bestemmingsplan Wilhelminastraat 75 - op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
  • omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling vindt de voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten gelijktijdig plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid. Het college neemt de coördinatie van deze besluiten op zich en zal via één kennisgeving de ontwerpbesluiten gelijktijdig bekendmaken. Voor een ieder bestaat vervolgens de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten.

Ter inzage

Het coördinatiebesluit ligt met ingang van vrijdag 27 maart 2020 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage via de website van de gemeente www.sliedrecht.nl..
In verband met het Corona virus is het momenteel niet mogelijk om de documenten fysiek in te zien in het gemeentekantoor. Het is niet mogelijk om tegen het coördinatiebesluit bezwaar of beroep in stellen.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.