Kennisgeving omgevingsvergunning/besluit hogere waarden geluid, Baanhoek 485 te Sliedrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet geluidhinder op 19 maart 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend en een hogere grenswaarde geluid hebben vastgesteld voor:

  • Het nieuwbouwen van een woning aan de Baanhoek 485 te Sliedrecht.

De omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere waarden
geluid en de andere bijbehorende stukken liggen ter inzage:

  • in de publiekshal van het gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11, telefoon 14 0184.
  • de omgevingsvergunning is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep hogere grenswaarde geluid

Tegen het besluit hogere grenswaarden kan tijdens de terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbesluit heeft ingebracht en door een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan. Het adres van de Raad van State is: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat vanwege spoedeisend belang de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep omgevingsvergunning

Belanghebbenden die ook tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingebracht kunnen beroep indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat vanwege spoedeisend belang de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.

Voor het instellen van beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.