Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning 62 woningen Het Buurtschap, Baanhoek-West te Sliedrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van 62 woningen Het Buurtschap in Baanhoek-West te Sliedrecht.

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de andere op de procedure betrekking hebbende stukken liggen vanaf 28 januari 2022 tot 11 maart 2022 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11, algemeen tel. nr. 14 0184.

Zienswijzen

Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.