Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning Thorbeckelaan 2 te Sliedrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • de nieuwbouw van een beheerdersonderkomen op de algemene begraafplaats op het adres Thorbeckelaan 2 te Sliedrecht.

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de andere op de procedure betrekking hebbende stukken liggen vanaf 29 oktober 2021 voor een periode van zes weken ter inzage in de Publiekshal van het gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11, telefoon 14 0184.

Zienswijzen

Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.