Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning/ontwerpbesluit hogere waarden geluid, Baanhoek 485 te Sliedrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet geluidhinder voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen en een hogere grenswaarde geluid vast te stellen voor:

  • Het nieuwbouwen van een woning aan de Baanhoek 485 te Sliedrecht.

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere waarden geluid en de andere op de procedure betrekking hebbende stukken liggen vanaf 24 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage:

  • in de publiekshal van het gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11, algemeen tel. nr.     14 0184.

Zienswijzen

Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.