Omgevingsvergunning Intratuin, Prisma 200

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • het inpandig realiseren van twee extra vuurwerkbewaarplaatsen en het realiseren van een waterbassin aan de buitengevel bij de Intratuin op het adres Prisma 200 te Sliedrecht.

De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 18 december 2020 voor een periode van zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11, algemeen telefoonnummer 140184.

NB. In verband met het Corona virus hanteren we beperkte openingstijden. De actuele openingstijden staan op de website van de gemeente Sliedrecht.

Zienswijzen

Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.