Procedure en inspraak bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend plan voor zowel de overheid als de burgers. Voor alle grond in Nederland moet een bestemmingsplan gelden. Gemeenten zijn volgens de wet ruimtelijke ordening verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen.

Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. Een bestemmingsplan is dan ook een plan, waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies waar zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Inwoners kunnen reageren op een bestemmingsplan tijdens een uitgebreide procedure. Hieronder worden de stappen om te komen tot een definitief vastgesteld bestemmingsplan verder omschreven.

Fases van een bestemmingsplan

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een bekendmaking van het bestemmingsplan op de gemeentepagina in de Merwestreek. Tijdens iedere bekendmakingstermijn kunt u reacties op het bestemmingsplan leveren. De reacties worden afgewogen door het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad, de Provincie of de Raad van State. Dit is per fase verschillend. De afweging kan leiden tot wel of geen opname in het bestemmingsplan of afkeuring van een gedeelte of het gehele bestemmingsplan.

Voorontwerpbestemmingsplan

De gemeente stelt vrijwel altijd eerst een voorontwerp bestemmingsplan op. Dit wordt gedaan om u als burger de mogelijkheid te bieden een inspraakreactie te geven. Tijdens de terinzagelegging kunt u een inspraakreactie geven.

Ontwerpbestemmingsplan

Na ontvangst van eventuele inspraakreacties bekijkt de gemeente of het bestemmingsplan aangepast moet worden. Het aangepaste plan heet het ontwerp bestemmingsplan. Dit is het plan dat het college van burgemeester en wethouders wil uitvoeren, rekening houdend met de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan wordt vervolgens ter inzage gelegd en iedereen die een opmerking heeft, kan een zienswijze indienen tegen dit ontwerp.

Vastgesteld bestemmingsplan

De gemeenteraad stelt vervolgens, rekening houdend met eventueel ingediende zienswijzen, het bestemmingsplan vast. Tegen dit vastgesteld bestemmingsplan kan Beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na deze beroepsperiode zal het bestemmingsplan in werking treden.

De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt op deze website, in de Merwestreek en de Staatscourant. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen zijn online in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle bestemmingsplannen, in iedere fase, kunt u inzien tijdens de openingsuren op het gemeentekantoor, Industrieweg 11 en op de website van Sliedrecht: bestemmingsplannen.

Nieuweplannen.nl

Via de website www.nieuweplannen.nl kunt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Op deze website kunt u aangeven voor welke provincie (bijv. Zuid-Holland) of welke gemeente (bijv. Sliedrecht) u de lopende ruimtelijke plannen wilt volgen. U krijgt dan een e-mail waarin wordt aangeven welk plan in procedure gaat of naar de volgende fase in de procedure gaat.